Sila Church Main Sunday Service 04-Apr-2021

Generate Slides Download PDF

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

Key: A, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 62วันรุ่งขึ้น คือวันถัดจากวันเตรียม พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาต 63เรียนว่า “ท่านเจ้าเมืองขอรับ เราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาบอกว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่’ 64เพราะฉะนั้น ขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สาม มิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก” 65ปีลาตจึงบอกพวกเขาว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้” 66พวกเขาจึงไปจัดการทำให้อุโมงค์แน่นหนาและประทับตราไว้ที่หิน แล้ววางยามประจำอยู่ --Matthew 27:62-66 (THSV11)

A              A               D        A      E          D A  D             A           F#m   B  E7
(90 bpm) 1. บรรทมอยู่ในอุโมงค์  พระเยซูของข้า คอยอยู่จนถึงเวลา  เสด็จออกมา
                         A                                                D                      A
(125 bpm)     *พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย
                                       E                         F#m       A
                        ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย
                                           D          B          E7
                        ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย
                                   A                D           A         E         A   (F G A)
(slow down)  **เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
     A         D           A    E          D A        D            A             F#m   B  E7
2.ตีตราอุโมงค์ป่วยการ  พระเยซูของข้า  ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์  พระเยซูเจ้า

    A              D           A     E          D A     D              A             F#m   B  E7
3.ความตายไม่อาจทำลาย  พระเยซูของข้า   พระองค์พิชิตความตาย  พระเยซูเจ้า

Ending Note: 1 * 2 * 3 * End

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: Matthew 28:1-6: 1ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์ มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ 2ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง เพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้น  4พวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย 5ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวว่า “อย่ากลัวเลย เรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขน 6พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้เถิด --Matthew 28:1-6

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: 1, **, 1 **, **

พระยังทรงพระชนม์ (My Redeemer lives)

Key: E, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

E               A7                E                A7                           E  A7            E   A7  
ฉันรู้  พระองค์ยกโทษทัณฑ์   และล้างมลทิน ไปจากฉัน โดยพระนาม        พระเยซู
E              A7                     E                   A7                           E  A7          E  A7
พระองค์ทำลายความอับอาย   โรคร้าย มลายอัศจรรย์      โดยพระนาม      พระเยซู
           B                                          A7                    B
           * ใจจึงอยากสรรเสริญ  (โว โอโอ)   ในพระองค์   มีชัยอย่างเปี่ยมล้น 
                           E         A7           C#m       B7
                ** พระยังทรงพระชนม์  พระยังทรงพระชนม์ 
                          E         A7           C#m       B7 
                พระยังทรงพระชนม์   พระยังทรงพระชนม์ (x2)
        D                           A/C#                                B 
Bridge: ทุกร้อนและหนักใจ       ละไว้กับพระองค์   เราจึงน้อมรับ
     F#m              G#m       A       B
พระเจ้าของเรา ด้วยความชื่นชมยินดี  (**)

Ending Note: 1, *, ** x 2 -> Bridge, **, ** (เปลี่ยนจังหวะ)

รักแท้

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E                                    Esus4    E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B 
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4 
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (E A E A) 
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: ร้อง 2 รอบ, ซ้ำ คอรัส, ลดดนตรีในคอรัสสุดท้าย....

ซ้ำ: ความรักแท้ ในองค์พระเยซู (ต่อเพลง ข้ารู้แน่)

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: Em, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: Transition: C D Em (x2) C D B7

.      Em                       G                C     D       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                     G               C     D       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                         Am                    C       D        G   B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอสรรเสริญ
                   Em                 G               C      D       Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note: 2 รอบครึ่ง

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

(E7)  Am   D7        G D/F#  Em           Am          D        Em  (E7)
    ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญพระเยซู (2)

Ending Note: 3 รอบ  จบ ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู

ผู้เป็น

Key: A, Tempo: 125, Time Signature: 4/4

Int: A   F#m
A      A   F#m  A  F#m           A     F#m         A   F#
1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย       ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่   
      C#           F#m     B                E        (Edim7)
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวีเป็นอยู่เรื่อยไป
        A   F#m       A  F#m            A        F#m     A   F#
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู            ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ     
    B                                           E    B  E
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้
               A     A7            D             A          E               A                   B                E
      *** ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า   ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
             A       A7           D          C#             F#            B                A         E       A   (E)
     ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์   ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้  เพราะอยู่ในใจ
         (F#)      A           E           A      
      Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ
        A   F#m     A  F#m        A     F#m           A    F#
2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่   
   C#                    F#m        
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 
      B            E                 A   F#m      A  F#m
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย   ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า 
         A    F#m      A    F#            B                          E    B  E
ตามทางชีวาน้อยใหญ่           พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
                     A   F#m     A  F#m        A        F#m         A   F#            C#  
           3.ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ       สรรเสริญ
                  F#m               B            E         A        F#m      A  F#m          A         
           ว่าฮาเลลูยา     แด่พระเยซูผู้ไถ่   ทรงเป็นความหวังของผู้หา      เมตตาแก่ 
          F#m   A  F#          B                                  E    B  E
           คนทั่วไป           ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

Ending Note: Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ x 3

วันยินดี

Key: C, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Intro: C F Am G
C                              F                                            Am
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้    ความตายต้องพ่ายแพ้พระเยซู
                                    F     (G)
ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย
C                              F                                                  Am
ไม้กางเขน อุโมงค์ว่างลง   ทรงประทานชีวิตนิรันดร์สรรเสริญ
                                           F                G
พระเยซู  พระองค์  เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
          C                   F              Am              G
         ** โอ...วันยินดี วันเปรมปรีดิ์   พระองค์ชำระบาปข้า (เรา)
          C              F                  Am                 G
         โอ... วันยินดี วันเปรมปรีดิ์  ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า
         C    F     Am    G                            C    F     Am    G 
                    (ข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วรันดร์) 
C                           F                                       
ข้าได้ยืนอยู่ตรงที่นั้น ข้าได้เห็นพระพักตร์ พระองค์
         Am                                  F   (G)
พระเยซู ทรงเป็น พระผู้ช่วยของข้า
C                         F                                       Am
ข้ามีสัน ติสุขยินดี   ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำแสนยินดี
                                   F                 G
พระเยซู พระองค์   เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
                   Am                     Em                         F              C
     Bridge: โอ...วันแห่งความมีชัย   ทางแห่งพระสิริ พระองค์ไถ่ข้าแล้ว
                   Am            Em                     F                   C   (G)
                  โห่ร้อง...วันแห่งความยินดี   องค์พระเยซู... เป็นขึ้นแล้ว

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --