Sila Church OC Cell Group 08-Oct-2021

Generate Slides Download PDF

ผู้เป็น

Key: A, Tempo: 125, Time Signature: 4/4

Int: A   F#m
A      A   F#m  A  F#m           A     F#m         A   F#
1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย       ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่   
      C#           F#m     B                E        (Edim7)
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวีเป็นอยู่เรื่อยไป
        A   F#m       A  F#m            A        F#m     A   F#
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู            ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ     
    B                                           E    B  E
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้
               A     A7            D             A          E               A                   B                E
      *** ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า   ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
             A       A7           D          C#             F#            B                A         E       A   (E)
     ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์   ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้  เพราะอยู่ในใจ
         (F#)      A           E           A      
      Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ
        A   F#m     A  F#m        A     F#m           A    F#
2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่   
   C#                    F#m        
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 
      B            E                 A   F#m      A  F#m
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย   ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า 
         A    F#m      A    F#            B                          E    B  E
ตามทางชีวาน้อยใหญ่           พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
                     A   F#m     A  F#m        A        F#m         A   F#            C#  
           3.ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ       สรรเสริญ
                  F#m               B            E         A        F#m      A  F#m          A         
           ว่าฮาเลลูยา     แด่พระเยซูผู้ไถ่   ทรงเป็นความหวังของผู้หา      เมตตาแก่ 
          F#m   A  F#          B                                  E    B  E
           คนทั่วไป           ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

Ending Note: --

โปรดส่งการเจิม

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G C G C
G                                       C         G                               C
โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนห่าฝน  กระหน่ำลงมาจนใจเราท่วมท้น
Bm          Em      Bm           Em                     F              Am      D7
หัวใจ  ต้องการ  ขอเจิม  เราทุกคน  ประทานพระวิญญาณ  การฟื้นฟู
G                                         C          G                                C
จะถ่อมตัวลง  รอคอย  และอธิษฐาน  พระหัตถ์บันดาล  ดลใจเหนือผู้คน
     Bm     Em      Bm     Em               F              Am      D7
ร้อนรน  ฟื้นใจ  ภายใน  ฟื้นฟู  ส่งไฟพระวิญญาณ  ทั่วแผ่นดิน
                               G          C                         G              C
***  พระวิญญาณพระเจ้า  เสด็จมา  พระวิญญาณพระเจ้า  ช่วยเปิดตา
                         Bm          Em                     Bm         Em           F              Am           D7
      พระวิญญาณพระเจ้า  เร้าใจให้  เปิดประตูพบทางใหม่  นำข้าไป  จนใกล้ชิด  ที่พระทรวง
                                G              C                                G           C
      พระวิญญาณพระเจ้า  ผู้ทรงฤทธิ์  พระวิญญาณพระเจ้า  ให้ชีวิต
                            Bm          Em             Bm               Em                  
      พระวิญญาณพระเจ้า  ขอเจิมให้  เปี่ยมพลัง  ร้อนด้วยไฟ 
                        F             Am               D7                             G
      ไฟแห่งความรัก  นมัสการ  รับใช้พระองค์   (พระวิญญาณพระเจ้า)
                                       C                D                 Bm                                   
End verse: ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่   ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่
              Em                   Am          D                       G
                    ข้าฯ ต้องการกำลังใหม่   กำลังจากเบื้องบน x 2
                                       C                D                 Bm                   
                    ขอทรงแตะต้องใจข้าฯ   ขอทรงแตะต้องใจข้าฯ
              Em                  Am         D                         G
                    ประทานกำลังให้ใหม่  กำลังจากเบื้องบน x 2

Ending Note: --

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ I Worship You Almighty God

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

G9                Em                         C           D7            G  (C D)
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
I worship You Almighty God  There is none like You
G9                 Em         C               D  
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์    
O' I worship You.  O' Prince of Peace.  That is what I want to do 
           C   G      Em               Am      D7        G                          Em     
        ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
And I give You praise For You are my righteousness I worship You.  Almighty, mighty God
             C    D                 G           (C D)  ( E)
        ไม่มีใครเหมือนพระองค์
There is none like You
A9                F#m                     D             E7         A
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
A9                F#m       D             E7    
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์     
               D   A  F#m       Bm            E7           A                  F#m     
         ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
               D     E                 A  
         ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Ending Note: --