Sila Church OC Cell Group 19-Nov-2021

Generate Slides Download PDF

ขอบพระคุณพระเจ้า

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

G7             C        C7                F        C       Am         Dm  G
1.ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีใน ชีวิต เรา 
              C         C7        F        C        Am                Dm G7  C
พระองค์เอาพระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา
                    G            C       C7             F D7  G   G7   
         **ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า   ฮาเลลู....…ยา      
                     C   C7      F      C          Am      Dm   G      C
         พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุกทุกคน  ตามน้ำพระทัยของพระองค์
G7             C        C7                 F            C        
2. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู 
           Am                     Dm  G          C              C7
และทรงเป็นความสันติสุขในใจ  แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ 
    F         C              Am         Dm  G7    C
รอบรอบข้างเรา  ก็ได้เห็นความรักของพระองค์
        G7             C        C7        F            C             Am                  Dm    G
         3. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระประทาน  พระบุตรา คือองค์พระเยซู
                        C         C7        F          C        Am Dm G7 C
          ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา รอดพ้นความตาย ได้มีชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --

ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู

Key: E, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Emaj9         G#m7                    C#m7             G#m7
 ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู  ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์
              A                 G#m C#m               D       Bsus
 ขอบพระคุณเพราะพระองค์  ประทาน  พระเยซู  พระบุตร  (2)
                    G#m            C#m7             F#m             B              G#m
         ***  เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง   ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               C#m              D           B7            Emaj9
          เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดี เพื่อเรา  (2)   ขอบพระคุณ

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D        D7        G     D        Bm       D           A
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
       D        D7        G     D        Bm      A     D      A
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
       D        D7        G     D        Bm       D           A 
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       D        D7        G     D        Bm         A         D           
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
         D7               G      A                 D                 G   A         D 
      **ปลดบาปหนักหนา    เพื่อข้าเป็นไท   พระเจ้าพระเย…ซู  ผู้ไถ่ข้าไว้
                        G   A               Bm                 Em    A             D  |A B|
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ พระคุณพระเจ้า   
            E   E7        A     E     C#m       E       B
3. พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี
            E    E7       A     E     C#m        B      E     B
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มีหมู่มารได้ชัย
            E7            A      B               E                 A     B           E 
      **ปลดบาปหนักหนา     เพื่อข้าเป็นไท  พระเจ้าพระเย…ซู   ผู้ไถ่ข้าไว้
          E7        A      B                C#m            F#m B                E                         F#m B                E
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ     พระคุณพระเจ้า  (รักชั่วนิรันดร์ พระคุณพระเจ้า)
      E       E7       A     E       C#m     E        B  
4. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี พระธรรมให้มีความหวัง
     E         E7       A     E     C#m     B    E   
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

Ending Note: --