Thai Mission Church Main Sunday Service 14-Nov-2021

Generate Slides


Note: ต้อนรับ อารัมภบทธรรม ร่างกาย ...
กล่าวต้อนรับ อธิษฐาน

Bible Verses: 26ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้น --James 2:26 (TNCV)

Ending Note: --


มา...นี่เป็นเวลานมัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

D                          G    D     A                       Em   D   G
มา... นี่เป็นเวลานมัสการ     มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
D                      G   D       A                                Em D  G       D
มา... นมัสการดั่งที่เป็น     มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น   มา...
             G                                 D                            G              D                      
      **สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า  สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
         G                                    Bm                 C            A
      แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา ผู้เลือกและรับพระองค์

Ending Note: --


อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทาเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
   Bm     E                         A A7 
ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                        C#m7              F#m 
           ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ และไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่านี้ 
           Bm7              E                          A    A7 
           ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#
           เพราะพระองค์สมควรคู่คาสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A 
           ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --


ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --


จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A                                             F#m                   D                       A
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D                     C#m          F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
                  A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A                              D                         A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์

Ending Note: --


ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Intro: C G Dm G C
   C           Em              Am     Dm     G                 C
ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู สรรเสริญความรักเต็มล้นฟ้า
       F             C              Em            Am          Dm   G        C  
ข้าขอชูมือร้องเพลง ปากข้าสรรเสริญบรรเลง  ดวงใจข้าบูชาพระองค์
              F                   C C7    F                         G      
      **เป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็ง       เป็นแรงเผชิญความทุกข์
             Em       Am      F            C                   Dm      G            C
      จิตใจข้าเอ๋ยจงมา  บูชาพระนามบริสุทธิ์   ดวงใจข้าสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --


ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C         Em                   Am                         F      G          C
ขอให้เราเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์  ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
         C          Em            Am        F     G  C  
ขอเราเข้าเฝ้าปรนนิบัติพระองค์ ด้วยความยินดี
                        Am      Em            F     G          C          
       **กล่าวถึงรักอันมั่นคง ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
            Dm      G          Em         Am   
       ไม่มีจืดและจาง เต็มไปด้วยพระพร
               Ab         G              C
       ให้พระนามพระองค์ ได้สรรเสริญ

Ending Note: --


Note: พระธรรมอ่านสลับ

Bible Verses: 9จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 10จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตน 11อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 12จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน 13จงแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน จงสำแดงน้ำใจรับรองแขก 14จงอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงท่าน จงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลย 15จงชื่นชมยินดีร่วมกับผู้ที่ชื่นชมยินดี จงเศร้าโศกร่วมกับผู้ที่เศร้าโศก 16จงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว อย่าหยิ่งผยอง แต่จงเต็มใจคบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะต่ำ อย่าทะนงตน 17อย่าทำชั่วตอบแทนคนที่ทำชั่ว จงใส่ใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของทุกคน 18ถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างสงบสุข 19เพื่อนเอ๋ย อย่าแก้แค้น แต่จงปล่อยให้พระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธ เพราะมีเขียนไว้ว่า “การแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเอง เราจะคืนสนอง” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ 20อย่าแก้แค้นเลย ตรงกันข้าม “หากศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา เมื่อเขากระหาย จงให้เขาดื่ม การทำเช่นนี้ ท่านจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา” 21อย่าพ่ายแพ้แก่ความชั่ว แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี --Rome 12:9-21 (TNCV)

Ending Note: --


พระเจ้าเป็นความรัก ประจักษ์ในพระเยซู

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                             G7                C
พระเจ้าเป็นความรัก ประจักษ์ในพระเยซู
   F           C           G7                 C
เสด็จลงมาสู่  โลกมนุษย์ช่วยปวงชน
         C                                           G7            C
ความรักอันใหญ่หลวง  เปรียบห้วงน้ำกระแสชล
         F            C         G7         C
ฟอกล้างดวงกมล  ปุถุชนพ้นราคี

Ending Note: --