Sila Church Main Sunday Service 09-Jan-2022

Generate Slides Download PDF

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note:  --

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --

หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --