Thai Mission Church Main Sunday Service 26-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

Bible Verses: 15คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา 16ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล --James 5:15-16 (TNCV)

Ending Note: --

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: G Em C D
G                                   Em                      C            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      C            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   C               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       C        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเยซู_TMC

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

E             A    C#m          D                        Bm
สรรเสริญพระเยซู    ยกชูพระนามพระองค์
          E
ร้องเปล่งเสียงโมทนา ขอบพระคุณพระองค์
  E             A   C#m                   D                 Bm
สรรเสริญพระเยซู     ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
       E                    A
ทั้งใจและวิญญาณ มอบแด่พระองค์
  E       A      C#m             D
ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ 
        A    F#m         Bm  
เราปราถนา ได้มาใกล้พระเยซู
     E     A            C#m       D
เราจะถวาย ด้วยเพลงนมัสการ
              A        E               A
จะเปล่งเป็นเสียง ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note:  --

ข้ายกเสียงขึ้น

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                G                               C
ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม 
               D7                            G
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
               G                               C
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
                D7                                G
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
                   G       G7   C         G           Em                   Am   D7
     * ร้องว่า ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม
                  G       G7   C         G             D7                 G
      ร้องว่า  ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม

Ending Note: --

เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Ending Note: --

ขอถวายพระสิริ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C          G                F                 C           
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm  Gsus G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
C                G             F                 C       
ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ
                        Am          Em           F          C
*** แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี
              Am              Em            Bb               G
  แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
              Am       Em                     F              C
  แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี
              Dm         G                     C  Am
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์
              Dm        G               C 
  เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์

  Ab               B           Gsus   G 
ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ
Ab          B            C
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (ซ้ำ)

Ending Note: --

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note: --

Bible Verses: 25“เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่ม หรือพะวงเกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ? 26จงดูนกในอากาศ มันไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นก ท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือ? 27ใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้? 28“แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งห่ม? จงดูว่าดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไร มันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นด้าย 29กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ่อ่าตระการ ก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง 30ในเมื่อพระเจ้าทรงตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งถึงเพียงนั้น ต้นหญ้าซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และพรุ่งนี้ก็จะถูกโยนลงในไฟ โอ ท่านผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ? 31ฉะนั้นอย่ากังวลว่า ‘เราจะเอาอะไรกิน?’ หรือ ‘เราจะเอาอะไรดื่ม?’ หรือ ‘เราจะเอาอะไรนุ่งห่ม?’ 32เพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้ และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ 33แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วย 34เพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้ว --Matthew 6:25-34 (TNCV)

Ending Note: --