Sila Church Main Sunday Service 20-Feb-2022

Generate Slides Download PDF

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note:  - ทักทาย
- อธิษฐานเปิดการนมัสการ ทุกคนอ่านมัทธิว 6:9-13 ร่วมกัน ขึ้นสไลด์
- ปิดเครื่องมือสื่อสาร
- สองเพลงแรกต่อกัน

9เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 10ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 11ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ 12และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ 13และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ’ --Matthew 6:9-13 (THSV11)

Bible Verses: 1เพลงสดุดีสำหรับการขอบพระคุณ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาห์เวห์ 2จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์ด้วยความยินดี จงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลง --Psalms 100:1-2 (THSV11)

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int: G Em D C
G                                C     Em                 D         C
ในที่ลึกลับ  ในที่เงียบสงัด       ณ ที่นั่น พระองค์ทรงอยู่  
G                                             C 
ในที่ลึกลับ  ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ    เฝ้าแต่พระองค์  
Em       D    C 
ข้าอยากรู้จักพระองค์
        G                         D    Em                        C            G         D        C
        ** ข้าอยากรู้จักพระองค์  อยากได้ยินเสียงพระองค์  ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
         G                     D      Em                    C      G         D          C
         ข้าอยากรู้จักพระองค์     ข้าอยากจะได้สัมผัส   ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
G                                           C     Em             D         C 
2)   ข้ากำลังไขว่คว้า  ไปในที่สูงสุด      เพื่อข้าจะได้รางวัล  
G                                                C                 Em        D         C
ดำเนินต่อไป  และจะก้าวไป  ไม่มีสิ่งใดที่จะขวางได้  ข้าอยากรู้จักมากขึ้น

Ending Note: --

หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: อ่านพระคัมภีร์ ดนตรีคลอเบาๆ แล้วเข้าเพลงหยุด

Bible Verses: 22จงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย --Psalms 55:22 (THSV11)

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9

Ending Note: --

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

คำอธิษฐาน W501

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: หลังจากเพลงนี้จบ ให้ทุกคนในห้องประชุมอ่านพระคัมภีร์มัทธิว 6:9-13  อีกครั้ง แล้วเชิญอาจารย์เทศนา
ขึ้นสไลด์บทนี้อีกครั้ง

Bible Verses: 9เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 10ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 11ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ 12และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ 13และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ’ --Matthew 6:9-13 (THSV11)

Dadd2   | Gmaj7  |  Dadd2 | Gmaj7
     D                     F#m7                      Em7                            D/A        Asus A 
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้า สวรรค์  ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
      D                    F#m7                      Em7                A       D 
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน  ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง
                        G                            D 
        **ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ ท่ามกลางเรา
                       G                          D/F# 
        ให้พระ ทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
                      G                                     D       A/C#    Bm7 
        (*)ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร   ให้แผ่นดินโลกเป็น ไปอย่าง นั้น
                      Em7             Asus               D 
        ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์
                  G        Bm          Em7          Asus               D 
Bridge: อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
     G       Bm            Em7            Asus                D 
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
Instru: **

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --