Sila Church Main Sunday Service 03-Apr-2022

Generate Slides Download PDF

ตายเพื่อท่าน

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําอธิษฐานเปิด
ทักทาย
ขอบคุณพระเจ้า -ถ้ามี
ที่ประชุมอ่านพระคําร่วมกัน
ผู้นำ-เชิญชวนที่ประชุมคิดถึงพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนโดยทุกคนสงบใจ
ต่าย - จะเริ่มร้องเพลงตายเพื่อท่านท่อนแรก
ที่ประชุมจะเข้ามาโดยผู้นําจะเชิญชวนให้ที่ประชุมร้อง
จบ

Bible Verses: 6ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ 8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา --Rome 5:6-8 (THSV11)

Em                   Em          Am                  Em
ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ชายคนหนึ่ง ยอมตายเพื่อท่าน
    Am           B7                     Em
พลีชีวิตทั้งเลือดและเนื้อ ทนทุกข์ลำบาก
    Am                    G                 Bm                    Em
พระองค์ทรงถูกเหยียดหยาม มงกุฎหนามทิ่มแทงพระองค์
     Am          G               Bm             Em
โลหิต  ที่หลั่งออกมา เพื่อนำมาไถ่บาปของเรา
       Am    Em    B7    Em 
        ** ฮู....   ฮู....   ฮู....  ฮู....
                                            Em                Am               Em
ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยมาพึ่งพระองค์  แล้วพระองค์ จะช่วยบรรเทา 
    Am           B7                     Em
ช่วยประคองดวงจิตชอกช้า ทุกวันเวลา 
    Am                    G            Bm          Em
พระองค์ทรงเข้าใจท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นฉันใด 
     Am          G               Bm               Em
ความรักของพระองค์ มีเหลือล้น   ประทานแก่เรา

Ending Note: จบเพลงแรกก่อน
ขึ้นเพลง2 
นักดนตรี intro เพลงแรก

ร้องแต่chorus

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

Key: A, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: ร้องแต่chorus
ต่อ เพลง2และ 3

A              A               D        A      E          D A  D             A           F#m   B  E7
(90 bpm) 1. บรรทมอยู่ในอุโมงค์  พระเยซูของข้า คอยอยู่จนถึงเวลา  เสด็จออกมา
                         A                                                D                      A
(125 bpm)     *พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย
                                       E                         F#m       A
                        ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย
                                           D          B          E7
                        ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย
                                   A                D           A         E         A   (F G A)
(slow down)  **เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว
     A         D           A    E          D A        D            A             F#m   B  E7
2.ตีตราอุโมงค์ป่วยการ  พระเยซูของข้า  ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์  พระเยซูเจ้า

    A              D           A     E          D A     D              A             F#m   B  E7
3.ความตายไม่อาจทำลาย  พระเยซูของข้า   พระองค์พิชิตความตาย  พระเยซูเจ้า

Ending Note: --

เหนือโลกา

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int:  A/E/F#m/D/A  (x4)
A              E                   F#m     D                 A        E                F#m    D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน    จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B               D                         E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
                       A                   E                    F#m                     D
        **เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
                 A                    E                   F#m               D
        ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
solo :  A/E/F#m/D/A
A               E         F#m           D                A           E                       F#m  D
พระองค์ทรงยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
F#m          B                  D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              F#m       B                 D            E                 F#m       B          D (E)
         ***พระ สิริของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)

Ending Note:  Transition chords: G--E

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: จบเพลง

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --

พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําเชิญชวนที่ประชุมอธิษฐาน
เข้าเพลง

Intro: A D A E
    A            D         E                  D         A
1. พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า
                     D         E               D            A
ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
                                                 D      E                     C#m     F#m
           **เพราะพระองค์ทรงพระชนม์     สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
                                            D     E                A
           ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ  นมัสการพระองค์
                D      E                    D       A
ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
               D    E                       D           A
ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

Ending Note:  --

ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์
ผู้ถือถุงอธิษฐาน

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note:  --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ประกาศ

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: อาจารย์อธิษฐานขอพร