Sila Church Main Sunday Service 10-Apr-2022

Generate Slides Download PDF

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 35แล้วเขาก็จูงลูกลามาหาพระเยซู เอาเสื้อของตนปูบนหลังลา แล้วเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้น 36ขณะที่พระองค์เสด็จไป ประชาชนเอาเสื้อผ้าของตนปูตามหนทาง 37เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ทางที่จะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว พวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดีเพราะมหกิจทั้งหลายที่พวกเขาเห็นนั้น จึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง 38ว่า “ขอให้พระมหากษัตริย์ ผู้เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ ขอให้มีสันติในสวรรค์ และพระเกียรติในที่สูงสุด” 39แต่ฟาริสีบางคนในฝูงชนทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ จงห้ามพวกสาวกของท่าน” 40พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “เราบอกพวกท่านว่า แม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบ แต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้อง” --Luke 19:35-40 (THSV11)

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                  Bm                 F    G     C
1.มาเชิญทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                   Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
               Em       C      Em                     C
เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                     C           D7                                                  
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                          G   Em         C         D                             G    Em                                 
         **ร้องฮาเลลูยา       สรรเสริญพระนาม ถวายบทเพลงใหม่
                  C      D                  G                    
         แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  
     G            Bm             F   G     C 
 2. องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
 G                 Bm                    F G   C 
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
                Em   C       Em                   C 
เพราะพระองค์ที่มี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                  C         D7
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

Ending Note: --

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G            D7             C                        D7   
โฮซันนา โฮซันนา  โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (2)
         C          D         G (D)  C          D        G (D)
         * ข้าขอยกพระนาม         ด้วยดวงใจโมทนา
      C            D                 G    Bm  Em
         เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้า  ของ  ข้า
          C                     D7     G   (D)
         โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
     G          D              C                    D 
พระสิริ คำสรรเสริญ   ขอจงมีแด่จอมราชา (2) (*)

Ending Note: --

ข้านมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro : C  Dm  G7  C  F Fm  C
C            Dm          G7                       Cmaj7  Em7  Am
ข้านมัสการพระองค์      กราบต่อหน้าบัลลังก์
A7         Dm           G7                   C   C7
ข้าเป็นดั่งคนต้อยต่ำ  ที่ทรงไถ่คืนมา
                           Fmaj7         G7                C Em  Am 
           * โดยพระโลหิตประเสริฐ  ที่บนไม้กางเขน
                A7          Dm          G7         C  F Fm C
           ชุบชีวิตไร้มลทิน       พ้นทาสเป็นไท

Ending Note: --

โฮซันนา

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: C  Gsus  F  Fmaj7 
C2                                           G                                             F 
1. ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
                  C           C2                               G                                        F
พระองค์บริสุทธิ์    ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด  อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์
                        C 
พระองค์ทรงงดงาม
     G/B  Am7                         Dm7 
                  *ข้าก้มกราบนมัสการ  ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม
                  F                                  Gsus  G 
                  ร้องโฮซันนา แด่องค์จอม ราชา
                C       Dm7         Fmaj7                                Gsus  G 
        **โฮ ซันนา โฮซันนา โฮซันนา แด่พระเจ้า  องค์จอมราชา x 2
C2                                           G                                             F
2. ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
   C 
พระองค์บริสุทธิ์
                         Fmaj7                    Gsus  G 
         Bridge:  โฮ ซันนา แด่พระเจ้า     องค์จอมรา ชา
                        Dm7  Em7  Fmaj7     Gsus  G 
                        โฮ ซันนา แด่พระ เจ้า     องค์จอมรา ชา

Ending Note: Transition
                 F      G/F        Em      Am             F         G            C     C7
           * เรา  จะยกย่องสรรเสริญ  ชูมือนมัสการ  พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
                F              G/F          Em    Am            F       G      C
              เปล่งเสียง  ถวายคำสดุดี     แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

เราขอนมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: C Em F G
C                  Em                    F                    G
เรา  ขอนมัสการพระองค์  ทรง เป็นพระเจ้าจอมราชา
C    Em  Am   Am/G          F                 Bb    G
ประทับบนบัลลังก์โสภา  ทรงนามว่าพระเยซู
C                                   Em         F                   G
ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร  ครอบครองสวรรค์และโลกา
C  C/B     Am  Am/G                F         G        C
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  สำหรับองค์  ทรงนามเยซู
                F      G/F        Em      Am             F         G            C     C7
           * เรา  จะยกย่องสรรเสริญ  ชูมือนมัสการ  พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
                F              G/F          Em    Am            F       G      C
              เปล่งเสียง  ถวายคำสดุดี     แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --