Sila Church Main Sunday Service 17-Apr-2022

Generate Slides Download PDF

วันยินดี

Key: C, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 62วันรุ่งขึ้น คือวันถัดจากวันเตรียม พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาต 63เรียนว่า “ท่านเจ้าเมืองขอรับ เราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาบอกว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่’ 64เพราะฉะนั้น ขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สาม มิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก” 65ปีลาตจึงบอกพวกเขาว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้” 66พวกเขาจึงไปจัดการทำให้อุโมงค์แน่นหนาและประทับตราไว้ที่หิน แล้ววางยามประจำอยู่ --Matthew 27:62-66 (THSV11)

Intro: C F Am G
C                              F                                            Am
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้    ความตายต้องพ่ายแพ้พระเยซู
                                    F     (G)
ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย
C                              F                                                  Am
ไม้กางเขน อุโมงค์ว่างลง   ทรงประทานชีวิตนิรันดร์สรรเสริญ
                                           F                G
พระเยซู  พระองค์  เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
          C                   F              Am              G
         ** โอ...วันยินดี วันเปรมปรีดิ์   พระองค์ชำระบาปข้า (เรา)
          C              F                  Am                 G
         โอ... วันยินดี วันเปรมปรีดิ์  ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า
         C    F     Am    G                            C    F     Am    G 
                    (ข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วรันดร์) 
C                           F                                       
ข้าได้ยืนอยู่ตรงที่นั้น ข้าได้เห็นพระพักตร์ พระองค์
         Am                                  F   (G)
พระเยซู ทรงเป็น พระผู้ช่วยของข้า
C                         F                                       Am
ข้ามีสัน ติสุขยินดี   ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำแสนยินดี
                                   F                 G
พระเยซู พระองค์   เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
                   Am                     Em                         F              C
     Bridge: โอ...วันแห่งความมีชัย   ทางแห่งพระสิริ พระองค์ไถ่ข้าแล้ว
                   Am            Em                     F                   C   (G)
                  โห่ร้อง...วันแห่งความยินดี   องค์พระเยซู... เป็นขึ้นแล้ว

Ending Note: --

ผู้เป็น

Key: A, Tempo: 125, Time Signature: 4/4

Int: A   F#m
A      A   F#m  A  F#m           A     F#m         A   F#
1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย       ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่   
      C#           F#m     B                E        (Edim7)
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวีเป็นอยู่เรื่อยไป
        A   F#m       A  F#m            A        F#m     A   F#
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู            ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ     
    B                                           E    B  E
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้
               A     A7            D             A          E               A                   B                E
      *** ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า   ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
             A       A7           D          C#             F#            B                A         E       A   (E)
     ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์   ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้  เพราะอยู่ในใจ
         (F#)      A           E           A      
      Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ
        A   F#m     A  F#m        A     F#m           A    F#
2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่   
   C#                    F#m        
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 
      B            E                 A   F#m      A  F#m
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย   ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า 
         A    F#m      A    F#            B                          E    B  E
ตามทางชีวาน้อยใหญ่           พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
                     A   F#m     A  F#m        A        F#m         A   F#            C#  
           3.ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ       สรรเสริญ
                  F#m               B            E         A        F#m      A  F#m          A         
           ว่าฮาเลลูยา     แด่พระเยซูผู้ไถ่   ทรงเป็นความหวังของผู้หา      เมตตาแก่ 
          F#m   A  F#          B                                  E    B  E
           คนทั่วไป           ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

Ending Note: --

พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Intro: E  G#m  A  B
E               G#m     A             B           E          G#m     A      B 
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย  พระองค์ทรงพระชนม์อยู่วันนี้
E            A        E             A       E          B7
พระองค์ทรงชีวี  อยู่กับเราวันนี้   จงชื่นชมยินดี
      E             A                 E             B7               E    A   E    A
      *ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา  ร้องฮาเลลูยา   ฮา  ฮา ฮา
      E            A               E                B7          E            A   E    A
      ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  (ฮา  ฮา ฮา)

Ending Note: Transition: E  G#m  A  B -->  G  Bm  C   D

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: Ending:
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่

พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How Great Thou Art)

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: G C G C
                   G                     C                                         G           D          G     D
พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง   เพราะพระองค์เองเป็นผู้สร้างจักรวาล
              G                           C                                   G               D               G     D     
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม    เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า
                     G      G7       C             G     D/F#   Em   Am          D         G   (Am-Bm)
    **จิตข้าสรรเสริญ   พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระเจ้ายิ่งใหญ่
            (C--D) G   G7      C               G    D/F#    Em   Am          D       G      
        จิตข้าสรรเสริญ  พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระ--เจ้ายิ่งใหญ่ 
                   G                     C                                   G              D               G     D            
2.  เมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย  พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
                   G                     C                              G           D           G     D          
ถูกทรมานตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า   ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

Ending Note:  Transition: องค์พระเจ้านิรันดร์
E D E D E F#m E
*พระ เจ้า ครอบครองชั่ว นิ รันดร์
E D E D E F#m E
ทรง เป็น ความ หวัง และ เรี่ยว แรง
A D F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
D E A D
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ
F#m D E A
ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

Transition: พระบิดาในสวรรค์
E7 A C#m Bm F#m E A
**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
E7 A C#m Bm  D E A
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา ทรงเป็นราชานิรันดร์

เทศนา อ. รุจิรา
การแสดงเด็ก
คำพยาน พี่หนึ่ง มณีรัตน์ อยู่คง
เพลงพิเศษ ต่าย พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
คำพยาน วีณา ธารา

พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

Key: U, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: เพลงพิเศษ ต่าย

Int: E B C#m B
E                    A           B             E         C#m     G#m      F#m            B
ให้เราทุกคนมาฟังข่าว   ข่าวที่น่ายินดี   ทุกทุกแห่งทุกทุกที่      ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
E                    A           B             E              C#m   G#m C#m   F#m       B      E
ข่าวดีที่ให้ชีวิตใหม่     สว่างสดใสทั่วหล้า   พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา    ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
              A           B         G#m     C#m          F#m              B                E
    *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา   ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
           A           B      G#m  C#m         F#m            B               E
    ให้เราร้องฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
Instrument: E B C#m B x 2
 (C#)              B           C#         Bbm     Ebm
 Upkey: *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
                       B           C#         Bbm     Ebm
              ให้เราร้องฮาเลลูยา       ฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

Ending Note: --

เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 6/8

Note: ถวายทรัพย์

A         A                 D                   A        E7           A
1.    เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน....   โลหิตประเสริฐหลั่งไหล
       A                D           A        E7      A
เพื่อล้างชำระวิญญาณ ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่
      E7         A                       E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
     E7          A                      E7         A
เราพลีชีวิตไม่คิดเสียดาย ท่านมีสิ่งใดถวาย
                A             D               A        E7           A
       2. ปราสาทแห่งพระบิดา บัลลังก์รุ่งเรืองของเรา
           A        D                 A        E7        A
       สู้ทิ้งมาสู่โลกา รับทุกข์ลำบากเปลี่ยวเปล่า
           E7                   A                    E7         A      
        เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
           E7                A                        E7         A
       เราทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมดสูญเปล่า ท่านทิ้งอะไรเพื่อเรา
       A              D              A        E7      A
3.  เราสู้ทนทุกข์แรงร้าย เหลือที่จะพรรณนา
   A              D             A        E7        A
ทนความราวีจนตาย ให้ท่านรอดภัยนานา
     E7                  A                           E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
     E7                 A                            E7         A
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือกล่าว ท่านทนอะไรเพื่อเรา
              A            D             A          E7           A
       4. เรานำของดีลงมา จากเมืองสวรรค์เบื้องบน
             A            D                A            E7           A
       เรานำความรักความรอด และการยกโทษโปรดชน
           E7              A                      E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย
           E7           A                         E7         A
       เรานำของดีมายื่นแจกจ่าย ท่านยื่นสิ่งใดถวาย

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --