Sila Church Main Sunday Service 08-May-2022

Generate Slides Download PDF

ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
‭‭ยอห์น‬ ‭3:16‬ ‭THSV11‬‬“ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น”
‭‭1 ยอห์น‬ ‭4:16‬ ‭THSV11‬‬““ดูสิ พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาห์เวห์
คือพระยาห์เวห์เองทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว””
‭‭อิสยาห์‬ ‭12:2‬ ‭THSV11‬‬

Int: E A E B E B
              E                                        B7
ฉันได้วางใจในพระเจ้า   เดินไปกับพระองค์
               A                                         E
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
               E7                                       A
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
               E               B7                      E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว
             E                   B7                   E
         *พระองค์ทรงเป็นเพื่อน  ที่ได้ไว้วางใจ
             E                  B7                  E
         และไม่เคยเหลวไหล  ไม่ว่าแห่งใดใด
                E                                          A
        ถึงยากลำบากมากเพียงใด  ฉันจะเดินตามไป
                      E               B7                         E
        ฉันได้วางใจในพระเจ้า    ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Ending Note: คำพยาน ผู้ที่จะรับบัพติสมา

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

ข้ายกเสียงขึ้น

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                G                               C
ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม 
               D7                            G
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
               G                               C
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
                D7                                G
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
                   G       G7   C         G           Em                   Am   D7
     * ร้องว่า ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม
                  G       G7   C         G             D7                 G
      ร้องว่า  ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม

Ending Note: --

สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D        D7        G     D        Bm       D           A
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
       D        D7        G     D        Bm      A     D      A
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
       D        D7        G     D        Bm       D           A 
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       D        D7        G     D        Bm         A         D           
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
         D7               G      A                 D                 G   A         D 
      **ปลดบาปหนักหนา    เพื่อข้าเป็นไท   พระเจ้าพระเย…ซู  ผู้ไถ่ข้าไว้
                        G   A               Bm                 Em    A             D  |A B|
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ พระคุณพระเจ้า   
            E   E7        A     E     C#m       E       B
3. พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี
            E    E7       A     E     C#m        B      E     B
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มีหมู่มารได้ชัย
            E7            A      B               E                 A     B           E 
      **ปลดบาปหนักหนา     เพื่อข้าเป็นไท  พระเจ้าพระเย…ซู   ผู้ไถ่ข้าไว้
          E7        A      B                C#m            F#m B                E                         F#m B                E
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ     พระคุณพระเจ้า  (รักชั่วนิรันดร์ พระคุณพระเจ้า)
      E       E7       A     E       C#m     E        B  
4. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี พระธรรมให้มีความหวัง
     E         E7       A     E     C#m     B    E   
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

Ending Note: ไม่มี up key

ข้ายกย่องพระองค์ (I Exalt Thee)

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

D           G        A           D  F#m B#m
โอ้  องค์พระเจ้า  ของข้า  ทรงสูงสุดเหนือทั้ง  โล กา
             G         A       D     (A)
ธ  ทรงสูงเด่น  เหนือยิ่งกว่า  พระทั้งปวง (2)
            D        D/C#         Bm       Bm/A  G   A       D A(B)
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)
             E        E/D#         C#m     C#m/B  A   B       E  B
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)

Ending Note:  ขอ คำสดุดี พระสิริ พระปัญญา คำขอบพระคุณ พระเกียรติ ฤทธานุภาพ และ พระกำลัง จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

ถวายทรัพย์ เพลงพิเศษ

ทุกๆสิ่ง

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A
D              D/E          D/F#          Bm7          Em7          D/F#            Asus4  A
1 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
          D             D/E        D/F#           Bm7              Em7          A                  D  
      2 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
        Em7          G                 A               Em7             G                   A 
*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง   ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
                        D           G           A               Bm
         **พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
              Em7           D/F#              G    A
          ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
                  D           G           A                     Bm
         พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
              Em7      D/F#             G    A             D
         ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น... ของพระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --