Thai Mission Church Main Sunday Service 06-Feb-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note:  น้ำเงิน ขาว

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                  Bm                 F    G     C
1.มาเชิญทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                   Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
               Em       C      Em                     C
เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                     C           D7                                                  
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                          G   Em         C         D                             G    Em                                 
         **ร้องฮาเลลูยา       สรรเสริญพระนาม ถวายบทเพลงใหม่
                  C      D                  G                    
         แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  
     G            Bm             F   G     C 
 2. องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
 G                 Bm                    F G   C 
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
                Em   C       Em                   C 
เพราะพระองค์ที่มี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                  C         D7
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

Ending Note: --

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note:  จบ

ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B

Ending Note:  จบ พี่ทองพูด•••

พระเจ้าของข้า

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: E  Esus4
         E                       A     E                                   Bsus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
           A               G#             C#m         F#m7                     A            Bsus4
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ   เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์
                    E                           Bsus4            F#m7       B            E
       * ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้      
                    E                           Bsus4             F#m7       B            E
        ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์     ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน
Midtro: E  Esus4       
                     D                                   E
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

Ending Note:  เพราะความรัก… 3รอบ…
พี่ทองขึ้น… ข้าจะสรรเสริญ…

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G D Em D
G     D       Em                     C       G           Am       D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
G     D       Em                      C       G                Am        D       G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                     C        G                F (Am)   D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                     Am    D                   G
      เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note:  จบ

พระเยซูเป็นที่รักของข้า Jesus, Lover Of My Soul

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note:  ร้องตอนพิธีมหาสนิท

Int: G B Em  Cm D
G          B                     |Em        Am7|   Cm       D| 
พระเยซู  เป็นที่รักของข้า  พระเยซู   ข้าจะไม่ละพระองค์
G                    B                             |Em        Am7|          Cm              D|
พระองค์นำข้า  จากโคลนตมผงคลี  วางชีวิตข้าไว้บนศิลา    ข้าจึงได้รู้ว่า
         G                B               |Em      Am7|        Cm               D|
      **รักพระองค์  มีพระองค์   แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป  ข้ามีพระองค์
      G              B                        |Em           Am7|                 Cm           D  |       G
      พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน   ข้าสรรเสริญ  พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --

Ending Note: --