Thai Mission Church Main Sunday Service 06-Mar-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note:  --

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

สู่เสรีภาพ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : G Em C D (2) 
G                                                          Em 
เชิญพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 
                    C                                                D 
ปลดปล่อยเราเป็นไท และชำระภายใน ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 
G                                                           Em 
เชิญพระวิญญาณ ทรงสัมผัสเรา ให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน 
            C                                                  D 
ขอทรงฟื้นกำลังใจ มีพลังเต็มหัวใจ ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 
G                                                  Em 
***  สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ 
     C                   D          (G)
ขอเทลงมา พระสิริพระองค์  (2)

Ending Note:  --JV

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                  Bm                 F    G     C
1.มาเชิญทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                   Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
               Em       C      Em                     C
เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                     C           D7                                                  
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                          G   Em         C         D                             G    Em                                 
         **ร้องฮาเลลูยา       สรรเสริญพระนาม ถวายบทเพลงใหม่
                  C      D                  G                    
         แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  
     G            Bm             F   G     C 
 2. องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
 G                 Bm                    F G   C 
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
                Em   C       Em                   C 
เพราะพระองค์ที่มี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                  C         D7
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

Ending Note: --

ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ

Ending Note:  --

สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Ending Note: --

พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                                      A7      Bm                     F#m    
พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต  ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ
G                       F#m  Bm              G                     A7 (D)
ข้ารักพระองค์หมดสิ้นกำลัง  ข้าปรารถนาพระองค์เท่านั้น (2)
                 G          A7           D                  Em      A7            D
        *พระองค์เป็นทุกสิ่งของข้า   และพระองค์ข้าอยากให้เห็นว่า
             Em       F#        Bm           G                               A7   
        บัลลังก์ในใจของข้า         สำหรับพระองค์กษัตริย์ของข้า

Ending Note: --

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                        Bm             G          A7
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ  สันติสุขล้นจากจิตใจ
       D-F#m   Bm                      G         A7
เพราะชื่นชมในพระคุณ   พระองค์ทรงประทานแก่ข้า
       D                  D7                  G      Em
พระนามแสนเลิศประเสริฐ  ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
           D    F#m  Bm                     G A          D
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา   องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

Ending Note: --