Sila Church General Fellowship 02-Apr-2021

Generate Slides Download PDF

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

A                                     D        E7                                   A
เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์     ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ
F#m                             Bm                        E7
ด้วยคําจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์
A                               D      E7                         A
พระเยซูใจของข้ามั่นคง    ซื่อตรงต่อพระองค์ผู้เดียว
F#m                         Bm                           (G)  E7        
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า
 (F#m E)    D           E7   C#m          F#m         (E)  D        E7         C#m     F#m
          ** ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า 
        (E)    D        E7           C#m      F#m              D    E7          A
          ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญ... พระองค์…

Ending Note: --

โปรดนำไปถึงกางเขน

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                    Bm    G       D          Bm   Em   A
1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี
D             Bm        G          D          Bm7     A          D
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม โปรดนำไปถึงกางเขน
                  Em            A         D     Em        A            D  D7
              * อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี  อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 
                   Bm     F#m      G       D             Bm    A        D
                 อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน โปรดนำไปถึงกางเขน
D                 Bm            G       D   Bm       Em       A
2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า 
D       Bm      G        D     Bm7     A          D
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา เมื่อบรรจุในอุโมงค์ (*)
        D                        Bm      G       D     Bm       Em   A
        3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา ที่นำเครื่องหอมบูชา
        D             Bm        G          D   Bm7        A          D
         ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า โปรดนำไปถึงกางเขน (*) 
D                Bm        G       D     Bm       Em       A
4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน   ทุกวันจะแบกเดินตาม 
D             Bm      G       D        Bm7          A          D
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู     เพราะพระองค์แบกแทนข้า (*)

Ending Note: --

รักของพระเจ้าของเรา

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

D                          Bm     Em                        A
1. บนภูเขาโกละโกธา     ท่านผู้หนึ่งทุกข์ทรมาน
       D                    Bm     Em       A         D   A7
ถูกตรึงไว้ที่บนกางเขน     ได้ตราตรึงในอุราข้า
D                                        Bm      Em                        A
เสียงตะโกนด้วยความเจ็บปวด      เอลี  เอลีลามาสะบักธานี
 D                                Bm                Em           A               D    D7
พระเจ้าข้า พระเจ้าของข้าพระองค์     ไฉนพระองค์ทอดทิ้งข้าเสีย
               G                               D                  Bm
           ✿  ข้าอยากจะร้องว่า  สรรเสริญฮาเลลูยา
                  Em             A7        D         G                          F#m        B7
           เมื่อข้าเห็นความรักพระองค์      ตราบเท่าชีวิตข้ายังมีลมหายใจ
           Em              A                          D
           ข้าจะร้อง จะร้องสรรเสริญพระองค์
D                      Bm     Em                        A
2. สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูพระผู้ทรงไถ่
       D                Bm     Em       A            D   A7
บนกางเขนโลหิตไหลริน  ทรมานทั้งกายและใจ
D                            Bm      Em                        A
ด้วยความรักพระองค์ลงมา  เพื่อมนุษย์ทุกชาติภาษา
 D                           Bm                Em          A               D    D7
รอดจากบาปรอดจากความตาย  รักมากมายพระองค์ยอมตาย

Ending Note: --

ที่กางเขน ที่กางเขน

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

D                          D7         G        Em      A
1.พระโลหิตของพระเยซูไหล     พระองค์ทนทุกข์อับอาย
       D                        D7        Em       A      D    A
จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย  ก็เพื่อล้างบาปของข้า 
                       D                         A(6)
         * ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง  
                               G                Gm           D    D7
          และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
                        G                 F#m   Bm7        Em        A              D
          เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง  เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย 
           D                          D7         G        Em      A
2.พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน   รับบาปรับเวรแทนข้า
           D                        D7        Em       A      D    A
พระองค์สำแดงความรักเมตตา  ความรักใดไม่เปรียบปาน 
                   D                          D7         G        Em      A
         3.พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด   ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
               D                        D7         Em       A      D    A
         ข้าขอถวายทั้งกายและจิต    ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

Ending Note: --

โอ ข้ารักพระเยซู

Key: E, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

E               B           C#m                 G#
**โอ ข้ารักพระเยซู        พระนามข้าขอเชิดชู
A              E                    F#                 B
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย         เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
  E                   B          C#m                G#
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่        ข้าจะอยู่แห่งหนใด
A                  E                  E B7  E
จึงขอมอบชีวิตกายใจ        รับใช้พระองค์ (*)
                  E                    C#m         F#m                   B  
          1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
                  E                       C#m           F#m               B
          พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม     เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก (**)
     E                    C#m         F#m             B
2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า     ถูกเขาตรึงที่กางเขน
      E                   C#m          F#m                      B
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา     ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

Ending Note: --

โลหิตพระคริสต์

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C                  C       Em  Am                      F        G7   C
 โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า  โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต
                 F              G7                      C     E        Am
 โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่  จากความบาปทั้งหลายของข้า 
             F     Fm                C  Em    Am
 ทรงชำระข้า.....   ขาวยิ่งกว่าหิมะ.....กว่าหิมะ
          Dm-F           G7     C
 โดยพระคุณ   ทรงการุณ แก่ตัวข้า

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --