Sila Church OC Cell Group 17-Jun-2022

Generate Slides Download PDF

สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  Em x4     Em7   G  Am7  B  Em7  Em7  B 
             Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
   *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
     Em7                                       C         D          G                 Am7              
1. พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                   B                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          B                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี
          Em7                                         C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
                Am7                                                                         B                      Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
                       Em7                                 C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
        Am7                                                                     B                     Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
       Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
Solo:   Em7  G  Am7  B  Em7  B 
        Em7                               C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                       B                      Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                    C         D             G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                          B                           Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์
      Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
                    Em7                          C          D           G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                         B                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
               Em7                         C        D         G                       Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                     B                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  B  Em7  Em7  B  Em7

Ending Note: --

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro:
       G                 Bm     C         G       C                   D7         G     (D)
 ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา  โอ  พระเจ้า   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (2)
  (G7)  C             D7            G            Em            C            D7          G    G7
     * ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า  ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
         C               D7             B7          Em       C            D7       G 
       ข้าจะทูลพระองค์ตราบ เท่าชีวิตของข้ามีอยู่  ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

Ending Note: --

ข้านมัสการ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์

Ending Note: --