Sila Church Main Sunday Service 02-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

ทุกสิ่งสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  intro กีต้าร์ตัวเดียว กลองเข้าที่ chorus x2

Intro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
A            D            E
ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า
A             D              E             D        C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง  ฟ้าและจักรวาล
A            D            E 
ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ 
A            D                  E     D     C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
       Dmaj7           A                 D2                   A 
    * ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่ ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ
       Dmaj7            A              G7                   E 
     ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป สุดใจมอบแด่พระองค์
             A           E                  Dus2              E 
         * ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
              A           E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 
            A            E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
             A           E                  D        D7         E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม
Midtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
Solo: |Dmaj7| Dmaj7| C#m| E | x 4
Outtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E

Ending Note: Transition: |C | F G | C | F G | |A | D E | A | D E |

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

A                                     D        E7                                   A
เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์     ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ
F#m                             Bm                        E7
ด้วยคําจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์
A                               D      E7                         A
พระเยซูใจของข้ามั่นคง    ซื่อตรงต่อพระองค์ผู้เดียว
F#m                         Bm                           (G)  E7        
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า
 (F#m E)    D           E7   C#m          F#m         (E)  D        E7         C#m     F#m
          ** ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า 
        (E)    D        E7           C#m      F#m              D    E7          A
          ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า  ข้าสรรเสริญ... พระองค์…

Ending Note: --

รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G              Em             F          D7             G          Em     Am  D7   G
1. ขอพระเยซูประทาน ความรักแก่ข้า เมื่อคุกเข่าอธิษฐาน   ทูลพระบิดา
C                        G        B7                  Em        Am   G9/B   Cm D7  G  (Eb F G)
ขอให้รักมากกว่าก่อน มากมายจนกลายเป็นพร   รักพระเยซู    รักมากกว่าก่อน
           G                      Em   F             D7    G              Em     Am D7   G
         2. เมื่อก่อนข้าปรารถนา สิ่งของโลกนี้  แต่มาบัดนี้ข้าขอ    เลิกรักโลกีย์
           C                G       B7                     Em   Am    G9/B   Cm D7  G  (Eb F G)
         เดี๋ยวนี้ข้าอธิษฐาน รักพระองค์มากกว่าก่อน  ขอรักมากขึ้น   จนกลายเป็นพร
G                           Em       F                 D7
3. ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญ  ตราบเท่าวายปราณ
G                     Em      Am     D7    G
เพราะข้าไว้ใจพระองค์   ทรงรับวิญญาณ
C                     G          B7                Em     Am   G9/B   Cm D7      G
เชื่อว่าจะทรงอวยพร เพราะรักมากกว่าแต่ก่อน รักพระเยซู  รักมากกว่าก่อน

Ending Note: --

แก้วตาดวงใจ

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: เฉลยธรรมบัญญัติ 32:8-10: 8เมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค์ทรงแยกพงศ์พันธุ์ของมนุษย์ พระองค์ทรงกั้นเขตของชนชาติทั้งหลายตามจำนวนคนอิสราเอล 9เพราะว่าส่วนของพระยาห์เวห์คือประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์ 10“พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทุรกันดาร ในที่ร้างเปล่าวังเวง พระองค์ทรงโอบล้อมเขา และทรงดูแลเขา ทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ 
เศคาริยาห์ 2:8 NTV พระองค์​ส่ง​ข้าพเจ้า​ไป​ยัง​บรรดา​ประชา​ชาติ​ที่​ได้​ปล้น​พวก​ท่าน เพราะ​ผู้​ใด​ก็​ตาม​ที่​แตะต้อง​พวก​ท่าน เท่ากับ​เขา​แตะต้อง​แก้วตา​ของ​พระองค์ ด้วย​ว่าพระผู้เป็นเจ้าจอมโยธากล่าว​ดัง​นี้

Intro: G C  Em7 D C9
G                       C9           G                                D  
ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
 G                                     C9         Em7         D              C9 
ให้ข้าได้เข้าพบพระ พักตร์ชิดใกล้  โอบกอดข้าด้วย อ้อมแขนอุ่นใจ
    Am7                          Bm                                Cmaj7                            G   
     *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป  แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา  ทำให้ชีวิตมีคุณค่า  
    Am7                     Bm                            Cmaj7                         D 
      แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ  แต่พระองค์มองที่ข้างใน  และทำให้ข้าได้รู้ว่า  
                                      Cmaj7                        Em    
              ***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ  และข้าพ้นทาสเป็นไท  
                                      Am7              Dsus4     G   
              พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่  ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
                     Am  Bm  Cmaj7                  Em             Am7  
              ข้าจึงขอมอบชีวี  ติดตามด้วยใจซื่อตรง ถวายทุกสิ่งที่มี 
                                   D                                       G
              ถวายหมดทั้งชีวิต  อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์  
Midtro: G C Em7 D C9
Bridge:  G Em C D
                       G                           Em   
       ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ  เติมความหวัง ขึ้นใหม่ 
                  Cmaj7                        Dsus4  D
       เยียวยารักษาใจ   ไม่เคยทอดทิ้งไป  
                          G                             Em            Cmaj7          Dsus4 D  
       ทรงเฝ้ามองทุกเวลา  ไม่เคยละสายตา   ในความรัก  ข้าได้พบได้รู้ ว่า

Ending Note: --

สรรเสริญพระเยซู

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: A D A D Bm7 E
E                          A  C#m         D                                 
        *สรรเสริญพระเยซู   ยกชูพระนามพระองค์  
    D/C#               Bm          Bm/A             E                          
        ร้องเปล่งเสียงโมทนา  ขอบพระคุณพระองค์
                            A C#m                  D                              
         สรรเสริญพระเยซู  ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน  
    D/C#        Bm          E                   A 
         ทั้งใจและวิญญาณ    มอบแด่พระองค์
E        A             C#m           D                      A      F#m            Bm    E           
ให้เราได้รัก  พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ   เราปรารถนา  ได้มาใกล้พระเยซู
          A            A7            D   D#dim       A           E                        A    
เราจะถวาย  ด้วยเพลงนมัสการ     จะเปล่งเป็นเสียง  ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

เยโฮวาห์ยิเรห์

Key: Em, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Intro: Em | C D | x 3  B7
 Em               Am                            C                        D    Em
*เยโฮวาห์ ยิเรห์ พระผู้จัด เตรียม พระคุณ มากเหลือล้น เพื่อข้า (เพื่อข้า เพื่อข้า)  x 2
          G                                           Am   D                                         G   B
     พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่าง เพื่อข้า  จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์
          G                                           Am                 C            D   
     พระองค์ประทานทูตสวรรค์  คุ้มครองข้า  พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่าง 
          Em                                C            D                    Em
     เพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่าง เพื่อข้า

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

พักพิงในพระเจ้า

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Int: D C#m F#m Bm E A
A                          Bm             E7                                      A  C#m F#m  
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน    ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
                                                 Bm          B7                            E7              
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาด  ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง
(A)                                  Bm       E7                                 A    C#m F#m
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่    พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา 
                                            Bm         E7                                     A
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา   มอบชีวิตให้พระองค์นำพา
    A7    D                       A                                  F#m   E       A                        
         *พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์  พระทรงเป็นศิลามั่นคง
   A7     D                       A                                      F#m         Bm         E7 
         พระองค์เป็นพระเจ้า พลังความรอดบาป  ทรงเป็นโล่ เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
         A  C#m F#m    Bm           E                   A 
**ต่อไปนี้  ฉันจะไม่     ต่อสู้เพียงลำพัง    เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือ
        C#m       F#m              Bm       E7         A
ความตายความบาป      ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

Out: D C#m F#m Bm E A

Ending Note: --