Thai Mission Church Main Sunday Service 09-Oct-2022

Generate Slides Download PDF

เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Ending Note: --

ฉันเป็นไท

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:


ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท
             Em               A7               D  D7
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (x2)
        G                              D
*** พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ
         Em        A7                     D
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่
         G
พระองค์สอนฉันให้รัก
             A7                                    D
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

Ending Note: --

ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D               A7
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ
                  D    D7
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ
         G               
เพราะวิญญาณแห่งทุกข์หนักลำบาก
D       Bm
ได้พรากจากไป
    D    A7        D
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

Ending Note: --

ข้ารับการไถ่

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                    A7               D  
ข้ารับการไถ่  ด้วยพระโลหิต ข้ารับการไถ่     ข้ารู้แน่แก่ใจ
             G                D               F#                      Bm  
**ข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิต  หลุดจากบาปเป็นที่ทราบแก่ใจ
           Em7        A7                     D 
บาปของข้า ถูกยกแล้ว  สรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                        Bm             G          A7
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ  สันติสุขล้นจากจิตใจ
       D-F#m   Bm                      G         A7
เพราะชื่นชมในพระคุณ   พระองค์ทรงประทานแก่ข้า
       D                  D7                  G      Em
พระนามแสนเลิศประเสริฐ  ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
           D    F#m  Bm                     G A          D
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา   องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

Ending Note: --

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:
Em                                       C               D                B7   Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
Em                                       C               D                B7   Em
    เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ  องค์พระเยซู
    E7      Am   D7        G D/F#  Em       Am         D          G
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู 
    E7      Am   D7        G D/F#  Em       Am         D      Em  (E7)
         *ข้าสรรเสริญ ข้าสรร (ะ) เสริญ  ข้าสรรเสริญองค์พระเยซู

Ending Note: --

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: Em, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

.      Em                       G                C     D       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                     G               C     D       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                         Am                    C       D        G   B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอสรรเสริญ
                   Em                 G               C      D       Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note: --

ให้เราบูชา

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em                       B7        Em
ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิต
                   Am             Em
ให้เราสรรเสริญ แด่พระองค์
          E              C    D7                            G  Em
ผู้สร้างฟ้าและสวรรค์  และทรงสร้างแผ่นดิน
        Am D7      B7                     Em
สง่าราศี ขอจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์

Ending Note: --

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature:

Bm   F#           Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    D           F# 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
 Bm    F#7    Em        A  D 
ร้องฮาเลลูยา         ร้องฮาเลลูยา
 F#                   Bm 
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
Bm              F#            Bm
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm              D          F#
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm             F#7 Em         A      D
ทรงเป็นพระเจ้า        ทรงเป็นพระเจ้า
F#                            Bm
ทรงเป็นพระเจ้าผู้รักษาเรา
Bm      F#                    Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm       D                     F3
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์
Bm     F#7  Em  A   D
ลูกแสวงหา       ลูกแสวงหา
F#                              Bm
ลูกแสวงหาพระพักตร์พระองค์

Ending Note: --