Sila Church Main Sunday Service 27-Nov-2022

Generate Slides Download PDF

นับพระพร

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ทักทาย
อธิษฐาน -ที่ประชุม
ดนตรีเริ่มเข้าเพลง นับพระพร ขึ้นที่สร้อยก่อน

Bible Verses: 9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า --2 Corinthians 12:9 (THSV11)

Int: Cmaj7
Cmaj7                                         Dm 
1. แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด       
G7                                          C            C                                 Dm
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว  หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7                                                C   G7   C
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
            C                         Dm         G7                       C
          * นับพระพรของท่านดูทีละอัน นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
           F           F#dim     Em  Am               Dm                G7             C G   C
          นับพระพรนั้น      นับดูทีละอัน       นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
C                                                Dm   G7                                 C
2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย. แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                 Dm                      G7                                                C   G7   C
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้  แล้วพระเจ้าประทาน บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
           C                                           Dm                  G7                                C
       3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่  อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
      C                      Dm              G7                                                      C   G7   C
      จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน  ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)

Ending Note: จบเพลง 
ผู้นำ- นําเข้าเพลงที่2 ต่อดว้ยเพลงที่3

พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus we enthrone You)

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note: ดนตรีขึ้นเพลงที่2ต่อเพลงที่3

A       A G#mF#m                     F#m-E-D                 E              A
พระเยซู           เราน้อมรับพระองค์           ประกาศพระองค์ เป็นราชา
A       A G#m F#m                    F#m-E-D             Bm          E7
สถิตที่นี่           อยู่ท่ามกลางพวกเรา         เรายกพระองค์ นมัสการ
          A                       F#m             (E) D       E7             A        F#m
         **นมัสการเป็นบัลลังก์  พระองค์        นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
 (E) D         E             A         F#m               D       E7   A
         นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์    เชิญพระเยซู  ประทับที่นี่

Ending Note: --

พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How Great Thou Art)

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: G C G C
                   G                     C                                         G           D          G     D
พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง   เพราะพระองค์เองเป็นผู้สร้างจักรวาล
              G                           C                                   G               D               G     D     
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม    เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า
                     G      G7       C             G     D/F#   Em   Am          D         G   (Am-Bm)
    **จิตข้าสรรเสริญ   พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระเจ้ายิ่งใหญ่
            (C--D) G   G7      C               G    D/F#    Em   Am          D       G      
        จิตข้าสรรเสริญ  พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย    พระเจ้ายิ่งใหญ่  พระ--เจ้ายิ่งใหญ่ 
                   G                     C                                   G              D               G     D            
2.  เมื่อข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย  พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
                   G                     C                              G           D           G     D          
ถูกทรมานตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า   ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

Ending Note: --

ขอบคุณพระเยซู

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําอธิษฐานนําเข้าสู่เพลงที่ 4

D              Em       A7                D   Bm                Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   มอบความรักแก่เรา  ขอบคุณพระเยซู    ทรงพระคุณมากมี
                       G                            A D                    Bm 
      *เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม      ร้องสรรเสริญโมทนา 
      G                  A7                         D
      พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นพระเจ้าของเรา

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note: --

มองที่พระองค์

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:   | Gmaj7 | %| D | % | x2
                 Gmaj7          A/G                  F#m     Bms    Asus 
1. เมื่อหุบเหวนั้นอยู่    ข้างๆทาง มีภูเขากั้นขวาง  ให้ข้ามไป
                 Gmaj7        A                              D 
ปลายถนนยังอยู่  ที่แสนไกล  มองด้วยตาอาจมีแค่นี้
                                Gmaj7          A/G                  F#m     Bms    Asus 
     2.(แต่)ได้ยินเสียงพระองค์ ทรงเรียกมา  ให้ข้าหันกลับ มา เริ่มต้นใหม่
                        Gmaj7                       A                 D  Dsus  D 
      จดจ่อที่พระองค์ทั้งหัวใจ     ให้สายตาข้าอยู่     ที่พระองค์
                            G        A/G                       F#m  Bm 
           **ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์  ทรงเรียกข้าให้มอง ที่พระองค์ 
                           Em                Asus                      D   Dsus  D 
            แม้เส้นทางน่ากลัวเพียงใดให้ไว้วางใจในพระองค์
                            G  A/G                       F#m  Bm 
           ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์  ทรงเรียกข้าให้มอง ที่พระองค์ 
                         Em                         Asus          D    Dsus  D 
           สันติสุขครอบครองในใจ   เมื่อข้ามองไปที่พระองค์ 
Midtro: | Gmaj7 | %| D | % | x2
              Gmaj7          A/G              F#m     Bms    Asus 
3. มีเหตุผลมากมาย  ให้เลิกรา  มีปัญหาเข้ามา  ให้ท้อใจ
             Gmaj7          A                                     D  Dsus  D  
แต่ความรักพระองค์ นำหน้าไป  เมื่อสายตาข้าอยู่ที่พระองค์
Solo:  | G | Bm | G | F#m | x 2,   | G | Bm | G | A |
                               Bm             Em                    Asus 
Ending:   สันติสุขครอบ ครองในใจ เมื่อข้ามองไปที่พระองค์
Outtro: | Gmaj7 | %| D | % | x2|

Ending Note: --

ขอบพระคุณพระเจ้า

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์

G7             C        C7                F        C       Am         Dm  G
1.ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระได้ประทาน สิ่งที่ดีใน ชีวิต เรา 
              C         C7        F        C        Am                Dm G7  C
พระองค์เอาพระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน และทรงยืนอยู่เคียงข้างเรา
                    G            C       C7             F D7  G   G7   
         **ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า   ฮาเลลู....…ยา      
                     C   C7      F      C          Am      Dm   G      C
         พระทรงให้สิ่งดีแก่ทุกทุกคน  ตามน้ำพระทัยของพระองค์
G7             C        C7                 F            C        
2. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระทรงเลี้ยงดู 
           Am                     Dm  G          C              C7
และทรงเป็นความสันติสุขในใจ  แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ 
    F         C              Am         Dm  G7    C
รอบรอบข้างเรา  ก็ได้เห็นความรักของพระองค์
        G7             C        C7        F            C             Am                  Dm    G
         3. ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระประทาน  พระบุตรา คือองค์พระเยซู
                        C         C7        F          C        Am Dm G7 C
          ผู้ได้วายพระชนม์เพื่อเรา รอดพ้นความตาย ได้มีชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: อาจารย์อธิษฐานขอพร

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --