Thai Mission Church Main Sunday Service 13-Nov-2022

Generate Slides


พระเจ้าเที่ยงแท้

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

A Bm A C#m  A Bm Esus
                     A             D          A            E     A        Esus
1.  มีของบางสิ่ง  ที่ฉันไม่รู้  มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 
         A                 D        A                 E                A              
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง พระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน      
             A7         D    D#dim7   A                C#m                F#7          B Esus
        *พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน  พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉันให้พ้นความตาย
                     A (BmC#m)      D(C#mDm)         A             E          A (Esus)
         ความรักพระองค์  นั้นแสนชื่นใจ พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
        D C#m Dm                A                  E            A (A Bm A C#m Dm Em A)
        [Ending: พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน
  A                                  D          A                 E      A E          
2.  ญาติอาจสงสัย  มิตรอาจเหยียดหยาม  พี่น้องทั้งหมด อาจละฉันไว้
        A        D                          A         E                      A
แต่ชีวิตฉัน  อยู่ในพระเจ้า  พระเจ้าเที่ยงแท้  เที่ยงแท้ในใจ  ในชีวิตฉัน    
                             A                  D                 A                E      A    Esus                   
        3.  ท่านอาจผิดหวัง  ในคนบางคน ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว
                  A                            D                        A                       E                 A    
        แต่พระช่วยฉันในความผิดหวัง บันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี

Ending Note: --


เราพบพระเยซูคริสต์

Key: E, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

E                A           B7          E
เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา
                   A             B7                E
พระองค์งามเลิศประเสริฐ   เราขอสรรเสริญ
              A     B7        E  G#m7  C#m
       **  นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า   
            B7                           E                  E7
       ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์   
        A              B7        E     G#m7  C#m
      ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง    นิจนิรันดร์ 
         B7                                       E
       พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง

Ending Note: --


เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G-G7                  C          (Cm)
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --


พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A        G#m  F#m                         D
    พระเยซู        เราน้อมรับพระองค์
                                   A
 ประกาศพระองค์ เป็นราชา
     A  G#m F#m                             D
 สถิตที่นี่        อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
                                 E7
 เรายกพระองค์ นมัสการ
 A                      F#m               
    นมัสการเป็นบัลลังก์  พระองค์
D     E7             A          F#m
 นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
D      E                A         F#m
 นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
                 D     E7   A  
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

Ending Note: --


เราจะยกพระนามของพระองค์_TMC

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
          D      E                   C#m       F#m
***  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
        Bm               E                       A   A7
  ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
        D        E                   C#m      F#m
  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
  D       E    A
  เหนือนามใดใด

Ending Note: --


ยกมือของท่าน

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

A                D     E         E7     A                       D                      Bm    E
ยกมือของท่าน  ถวายเกียรติราชา   ถวายบังคม  ก้มกราบวันทา  สรรเสริญ
A                D  E  E7 A                     D                Bm       E       A
องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี  องค์พระภูมี  ข้าขอภักดี    แด่องค์จอมราชา

Ending Note: --


พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro: A D A E
    A            D         E                  D         A
1. พื้นฟ้าสวรรค์  ประกาศพระบารมีพระเจ้า
                     D         E               D            A
ผู้ใดเปรียบปาน  พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
                                                 D      E                     C#m     F#m
           **เพราะพระองค์ทรงพระชนม์     สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
                                            D     E                A
           ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ  นมัสการพระองค์
                D      E                    D       A
ฉันจึงกราบลง  ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
               D    E                       D           A
ผู้พลีพระชนม์  นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

Ending Note: --