Sila Church Main Sunday Service 08-Jan-2023

Generate Slides Download PDF

คำอธิษฐาน W501

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 9เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 10ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 11ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ 12และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ 13และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ’ --Matthew 6:9-13 (THSV11)

Dadd2   | Gmaj7  |  Dadd2 | Gmaj7
     D                     F#m7                      Em7                            D/A        Asus A 
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้า สวรรค์  ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
      D                    F#m7                      Em7                A       D 
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน  ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง
                        G                            D 
        **ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ ท่ามกลางเรา
                       G                          D/F# 
        ให้พระ ทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
                      G                                     D       A/C#    Bm7 
        (*)ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร   ให้แผ่นดินโลกเป็น ไปอย่าง นั้น
                      Em7             Asus               D 
        ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์
                  G        Bm          Em7          Asus               D 
Bridge: อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
     G       Bm            Em7            Asus                D 
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
Instru: **

Ending Note: --

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --

ให้แผ่นดินเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: A  E/G# F#m7 D
      A                                  E/G#                                             F#m7                      D
1. พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าวิงวอนเฝ้าทูลพระองค์   โปรดทรง รับฟัง ถ้อยคำ ของใจ
       A                                   E/G#                                                    F#m7                D
2. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ได้เข้ามาในทางพระองค์ เปลี่ยนแดนมืดมน สู่ความงดงาม
                 Bm  A/C#         D       Esus          Bm  A/C#            D     Esus
         * เพื่อทุก คนจะ มากราบ นมัสการ  เพื่อทุก วิญญาณ จะเป็นไท
                          A                                         E/G#                                        F#m7  
                 **แผ่นดิน นี้จะเป็นของพระองค์ ให้ทุกหัวใจได้น้อมก้มลง นมัสการ
                                  D                                           A  
                ให้เพลงสรรเสริญ ร้องออกไป  โปรดเทพระพร ความรักมากมาย
                           E/G#                                         F#m7                   D      E      A (F#m)
               ให้ทุกๆ คนโห่ร้องด้วยกัน เพราะเป็น ไท  ให้แผ่นดินนี้ เป็นของพระองค์
Instrument:  A  E/G# F#m7  D
           A                                     E/G#
3. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ให้แผ่นดินได้เป็นพระพร
F#m7                  D
ประกาศ พระนาม พระเจ้า ยิ่งใหญ่ *,**
Instrument:  A  E/G# F#m7  D
                   A                                   E                     F#m                     D
            ***เพื่อทุก คนจะมากราบ นมัสการ  เพื่อทุก  วิญญาณจะเป็นไท x 3 (**,**)

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาห์เวห์ ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระยาห์เวห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 5เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ ในยามยากลำบาก พระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา --Psalms 27:4-5 (THSV11)

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F G/F Em G/A Am Dm Gsus4 G 
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน สอดคล้องในน้ำพระทัย 
          Fmaj7           G/F            Em7             Am      Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง      ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                                G/B                  Am                            Gm7                  C 
        2. โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว  ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                    Fmaj7            F/G            Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ     อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก    วันนี้และตลอดไป 
                       Fmaj7   G/F        Em          Am      Dm                G     Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน      สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
              Fmaj7    G/F      Em              G/F A/C#  Dm7           G11        G          C 
ข้าอยากจะรักพระองค์      ด้วยสิ้นสุดหัวใจ               ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพยอ

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --