Sila Church Main Sunday Service 26-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

ทุกสิ่งสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์ 2จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้ 3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่ --Psalms 150:1-3 (TNCV)

Intro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
A            D              E
ร้อง สรรเสริญ พระนามพระเจ้า
A             D              E             D        C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ พระผู้ทรงสร้าง  ฟ้าและจักรวาล
A            D            E 
ร้อง สรรเสริญ พระราชกิจ 
A            D                  E     D     C#m       E 
ร้อง สรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
       Dmaj7           A                 D2                   A 
    * ด้วยเสียงแตร ด้วยพิณใหญ่ ด้วยใจแห่งการสรรเสริญ
       Dmaj7            A              G                   E 
     ด้วยเสียงเพลง เต้นโลดไป สุดใจมอบแด่พระองค์
             A           E                  D              E 
         * ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
              A           E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม 
            A            E                 D                E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 
             A           E                  D                  E
            ให้ทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระนาม
Midtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E 
Solo: |Dmaj7| Dmaj7| C#m| E | x 4
Outtro: |A | D E | A | D E | D C#m| E

Ending Note: Transition: A D E |A D E | F G E

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Key: Cm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
             Cm     Bb      Cm             Eb       Bb     Cm  
1.  ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง    เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
              Ab        Bb     Cm                   F          Bb        Cm
ความการุณพระคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรญเสริญโมทนา
       Fm             Cm              Gm           Cm            
พระบิดา  พระบุตรา  พระวิญญาณอันเลิศล้ำ   
            Fm                                      G                    Cm (stop)
พรพระองค์ที่ทรงประทาน ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา
                     Ab   Bb  Cm            Ab      Bb      Cm 
     **  ในพระนาม พระเยซู    ทรงเอ็นดู  ชาวประชา
                 Eb    G-Bb-Cm            Fm       G         Cm
     ความบาปที่เรา เคย-ทำ    เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่
     Cm  Bb  Cm        Fm   Bb  Cm       
     แม้ซิมีมลทิน  ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ   
                       Ab   Bb      Cm                Ab   Bb    Cm
     พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา  ความซึมเศร้าพวกเราหายไป
     (ending x 3)
Midtro: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
            Cm    Bb    Cm            Eb          Bb     Cm 
2. จะมีใครที่ไหนกันเล่า  นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น
           Ab   Bb    Cm            F            Bb             Cm
ทำความดีไม่มีสักคน   ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
       Fm        Cm                   G7         Cm           
ไม่มีวันจะหลุดหาย  จากความตายไปได้เลย
        Fm                                  G                          Cm (stop)
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย   น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 
Out: Cm  Bb  Cm Eb Cm G7 Cm

Ending Note: Solo:  E| F G Am x 4| E

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

Intro: D G2 D G2 
           D                G2              D               G2 
1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม เราเข้ามา ต่อหน้าพระองค์
     Bm  A/C#  Dmaj7  D/F#  G2         G/B 
เราเข้ามา         นมัสการ              พระองค์
                   D                G2              D                 G2 
         2.เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ
               Bm  A/C# Dmaj7   D/F#  G2          G/B 
         เราเทิดทูน        นมัสการ               พระองค์
                       D                 G                       Bm                    A 
C1: ทรงเป็นทำนอง ให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
              D                     G                 Bm                    A 
ทรงเป็นกำลัง  เมื่อยามท้อแท้   พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
             Em              G        A7sus     D 
แม้ในวันมืดมน    พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
                                 D                G                   Bm                   A 
           C2: พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง   พระองค์เข้ามา
                            D                 G                        Bm                       A 
            ทรงคอยดูแล  ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                      Em               G       A7sus       D 
             แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Bridge:
F#m7add11                      Bm             E7/B            Asus  A 
**ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมัสการ
F#m7add11            Bm             E7/B            Asus  A 
ยามมีอันตราย เรานมัสการ เรานมัสการ เรานมั สการ
                                  D                G                   Bm                        A 
        End C: ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
                                  D                G               Bm                        A 
                    ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้พระองค์อุ้มชู  ให้เราก้าวไป
                                D                G               Bm                        A 
                    พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน ในยามสิ้นหวัง  พระองค์เข้ามา
                              D                  G                      Bm                        A 
                    ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง พระหัตถ์ทรงฤทธิ์  ประคองทุกครา
                            Em          D/F#  G         A7sus            D 
                    แม้ในวันมืดมน              พระองค์ทรงเป็นบทเพลง
Outro: D G2 D G2 D

Ending Note: Vertical Worship:
G D Em  C
บริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยพระคุณ และเมตตา องค์ทรงธรรม องสันติราษฎร์
พระองค์ประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาเสมอมา
เปลี่ยนลูกจากคนสกปรก ไร้ที่พึ่งให้กลายเป็นบุตร
สิ่งดีดีต่างๆสำหรับเหล่ามวลมนุษย์และพวกเราทุกคน พระองค์ไม่จำเป็นต้องทำ แต่ด้วยความรักและพระคุณที่ไม่สิ้นสุดและเพื่อพระเกียรติของพระองค์ พระองค์ได้ทรงเมตตา
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันและในอนาคต
ขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ แผ่นดินสวรรค์เป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นเช่นนั้น
ความยิ่งใหญ่และแผนการของพระองค์ก็อยู่เหนือความเข้าใจ และเพื่อการดีทุกอย่างของพวกเรา

ความดีของพระองค์ Goodness of God

Key: A, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: | A Bm7|  A  Bm7|
                 A                   D                  A    E/G#  F#m          D                E
1.ข้ารักพระองค์ โอพระเมต-ตาไม่มีส้ินสุด   ทุกคืนวัน   ข้าอยู่ใน พระหัตถ์พระองค์
I love You, Lord For Your mercy never fails me. All my days, I've been held in Your hands
                F#m         D       A  E/G# F#m            D                   E                  A
ตั้งแต่เวลาที่ข้าตื่น จนข้าล้มตัว  ลงนอน   จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
From the moment that I wake up Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God
         D         E                      A (E/G# F#m) D            E                A            E
       * ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ               ชั่วชีวิตข้า พระองค์ทรงดี แสนดี
And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good 
        D         E                     A E/G# F#m              D                   E               A       (A7)(Out: F#m D  E  A)
         ทุกลมหายใจท่ีข้ายัง(คง)มีอยู่          จะขอร้องเพลง ถึงความดีของ  พระองค์
With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God
             A             D                  A      E/G#   F#m            D                E
2.พระสุรเสียง  ที่ข้ารัก นำข้าให้พ้นภัย   คืนไร้แสงไฟ  ไม่มีใคร อยู่ใกล้ดังพระองค์
I love Your voice. You have led me through the fire. In the darkest night You are close like no other
                F#m   D       A     E/G# F#m              D              E             A
พระบิดาที่ข้ารู้จัก และทรงเป็นพระสหาย  ให้ข้าได้อยู่ ในความดีของ พระองค์
I've known You as a Father. I've known You as a Friend. And I have lived in the goodness of God
                  A/C#                   D                          E              A
       Bridge: **ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป  
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me
                 A/C#                   D                          E              A
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป 
                   Your goodness is running after It's running after me  
                             A/C#                 D            E        F#m
                    ข้าจะวางชีวิต ขอถวายชีวี  ข้ายอมมอบให้ทุกสิ่ง
                   With my life laid down I'm surrendered now. I give You everything  
                 A/C#                   D                          E              A  
                    ความดีของพระองค์จะตาม-ติด จะทรงติดตามเราไป
                  'Cause Your goodness is running after, It's running after me

Ending Note: Transition
     E               A                E            F#m          E               D
     **พระองค์ดี   พระองค์ดี   ทรงแสนดี   พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์
      E           A                E               F#m           E                D
      พระองค์ดี   พระองค์ดี   ทรงแสนดี   พระเมตาดำรงนิจนิรันดร์
 (E)              A                                      E 
***เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด   ความงดงามไม่มีลบเลือน
      F#m       (E)                D
พระเมตาทรงดำรงอยู่ ตลอดกาล (4)

Ending Note: --

ทุกๆสิ่ง

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: • แนะนำ อจ. วิทวัส จงประเสิรฐศักดิ์
วิทวัส จงประเสริฐศักดิ์ (Ted)
เกิดในครอบครัวคริสตเตียน
ประวัติการศึกษาเริ่มต้นจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, เรียนต่อที่ กุลสิริ เทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน, และได้มาอเมริกาในปี 1987 ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่ INTERNATIONAL THEOLOGICAL SEMINARY (ITS) ในปี 2004 graduate M-DIV in 2007
[  ]  แต่งงานกับ วิไลลักษณ์  หมอกเจริญพงศ์ (Vicky) ที่คริสตจักร Thai Outreach Pasadena และได้มีบุตรสาว 1 คนชื่อ อนัญญา จงประเสริฐศักดิ์
[  ] ได้มีส่วนร่วมรับใช้ที่คริสตจักร Thai Outreach church Pasadena ในแผนกนมัสการ เล่นดนตรี นำนมัสการและจัดการระบบเครื่องเสียงในคริสตจักร
[  ] ในปี 1996 ได้มีภาระใจและมีส่วนในทีมประกาศตอนเย็นที่ North Hollywood ณ. คริสต์จักร Church on the way
[  ] ต่อมาในปี 1998 ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งคริสตจักร Thai Outreach Church of Van Nuys โดยมีอาจารย์ธีระ รักสุข เป็นศิยาภิบาล มีส่วนร่วมรับใช้ ในการสอนพระคัมภีร์, นำนมัสการ, เทศนา, ประกาศ และเล่นดนตรี ได้รับใช้อย่างต่อเนื่องในคริสตจักรมาจนถึงสมัยของอาจารย์วันชัยรับตำแหน่งเป็นศิยาภิบาล
[  ] ในปี 2010 ได้มีโอกาสกลับไปรับใช้ที่เมืองไทย 1 ปี เป็นศิยาภิบาลที่คริสตจักรอิมานูเอล บ้านบึง ชลบุรี และในปี 2012 ได้กลับมาร่วมรับใช้ที่คริสตจักร Thai Outreach Church of Van Nuys อีกครั้ง การรับใช้ก็ยังต่อเนื่องมาตลอดจนคริสตจักรได้เปลี่ยนชื่อเป็น Valley Outreach Church ในทุกวันนี้.
[  ] ในปี 2022 ได้มีโอกาสรับตำแหน่งเป็นศิยาภิบาลจนถึงทุกวันนี้

Int: D Bm G A
D              D/E          D/F#          Bm7          Em7          D/F#            Asus4  A
1 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
          D             D/E        D/F#           Bm7              Em7          A                  D  
      2 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
        Em7          G                 A               Em7             G                   A 
*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง   ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
                        D           G           A               Bm
         **พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
              Em7           D/F#              G    A
          ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
                  D           G           A                     Bm
         พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
              Em7      D/F#             G    A             D
         ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น... ของพระองค์

Ending Note: เป้าหมายคริสตจักร
• เอเฟซัส 4:3-4: จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้น
--เพลงสนับสนุนเป้าหมายคริสจักร เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริส
• การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกทีมสรรหาศิษยาภิบาล
• ทีมสรรหาศิษยาภิบาล
o สมาชิกผู้สมัครทีมสรรหาศิษยาภิบาลมี 4 คน
---คุณอัศวิน, คุณแต๋ว, คุณหมอหญิง, คุณแวว
---ธรรมกิจสรุปให้สมาชิกมีการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน โดยขอให้ สมาชิกสมบูรณ์ทุกท่านคัดเลือกชื่อที่หมายไว้ในใจได้ตั้งแต่ 1-3 ชื่อ ในวันเลือกตั้งจะขอให้นำชื่อมาส่งที่กรรมการ ผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดสามคนจะได้รับเลือกตั้ง
----สรุปตัวแทนทีมสรรหาศิษยาภิบาลของธรรมกิจ: คุณตุ๊ก, คุณโก๋, คุณแหวว
• ทีมสรรหาอาคารของคริสตจักร--สมาชิกผู้สมัครทีมสรรหาอาคารของคริสตจักรมีสองคน
---คุณอัศวิน, คุณเบลล์
---สรุปตัวแทนทีมสรรหาสถานที่ของธรรมกิจ: คุณโอ๋, คุณโต้, คุณ Eddie
---ทีมสรรหาสถานที่ทั้ง 5 คนจะไปจัดหาคนที่ 6 จากสมาชิกเข้ามา

--อาทิตย์นี เราจะมีเชลรวม ที่คริสจักร เริ่มเวลา 5 โมงเย็น ขอเชิญพี่น้องมาร่วมสามัคคีธรรมกัน
ร่วมรับประทานอาหาร แบบ Potluck: ต้มจับฉ่าย, ผัดเผ็ดปลาดุก, ไข่พะโล้, ยำทะเล, แหนมสดข้าวทอด, ผลไม้รวม, ขนมชั้น, มะม่วง พริกเกลือ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --