Sila Church OC Cell Group 10-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E      B/D#    E Esus4 E B/D#            E E7  A                  
เมื่อตาใจข้าได้เห็น       พระวิญญาณของพระเจ้า   ข้าได้พบสันติสุข 
      G#m7   C#m7 F#m7    A/B            E    (F#m B)
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย  x2
         E7              Amaj7              G#m7  C#m7       F#m7           B      E
         * ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ   และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
          E7              Amaj7             G#m7  C#m7    F#m7           B      E
         ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  ข้าจะนมัสการ    และไม่ว่าเป็นเช่นใด   ก็จะนมัสการ
E       B/D#    E Esus4 E B/D#            E E7
2)   ข้าได้เห็นแสงสว่าง    แห่งความจริงและความรัก
A                         G#m7   C#m7   F#m7    A/B            E
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้   อยู่ในความรักของพระองค์
                         A              B/A
         *** และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
              G#m7    C#m7       F#m7  A/B     B   E
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต    นมั-ส-การ  พระองค์ เรื่อยไป  
                   A                      B/A
         และในทุกเส้นทาง   ที่ก้าวและเดินไป
             G#m7    C#m7     D      F#m7            B 
        ให้ทุกวันเวลาในชีวิต  นมั-ส-การ  พระองค์ นิรันดร์

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int:
       D        D7        G     D        Bm       D           A
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
       D        D7        G     D        Bm      A     D      A
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
       D        D7        G     D        Bm       D           A 
2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       D        D7        G     D        Bm         A         D           
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
         D7               G      A                 D                 G   A         D 
      **ปลดบาปหนักหนา    เพื่อข้าเป็นไท   พระเจ้าพระเย…ซู  ผู้ไถ่ข้าไว้
                        G   A               Bm                 Em    A             D  |A B|
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ พระคุณพระเจ้า   
            E   E7        A     E     C#m       E       B
3. พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี
            E    E7       A     E     C#m        B      E     B
พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มีหมู่มารได้ชัย
            E7            A      B               E                 A     B           E 
      **ปลดบาปหนักหนา     เพื่อข้าเป็นไท  พระเจ้าพระเย…ซู   ผู้ไถ่ข้าไว้
          E7        A      B                C#m            F#m B                E                         F#m B                E
      ความรักเมตตา ไหลท่วมท้นใจ  พระคุณประเสริฐ     พระคุณพระเจ้า  (รักชั่วนิรันดร์ พระคุณพระเจ้า)
      E       E7       A     E       C#m     E        B  
4. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี พระธรรมให้มีความหวัง
     E         E7       A     E     C#m     B    E   
พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที  เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา

Ending Note: --

ตรึงชีวิตที่เหลือ

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Int:  Dmaj7   C#m7    D   Esus Esusb9
       A          Bm7     C#m7        Dmaj7     A        Bm7       C#m7        Dmaj7
1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจ ดวงนี้ให้สั่นไหว  ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป
         A         Bm7          C#m7     Dmaj7     A                Bm7         C#m7        Dmaj7
2.  เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่   ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์
             E/G#             E          Asus                  Bm7           C#m6          Dmaj7    E
           *ข้าฯอยากจะรู้  พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน       คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร
                          Dmaj7   E              C#m       F#m7    Bm7       E         Amaj7    A
      **แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง       ของความรู้สึก       ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต
                    Dmaj7  E                  C#m7 F#m7   Bm7              E                  A    
      ขอมอบดวงใจ          ทั้งวิญญาณจิต      ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์
 A   E/G#   F#m7  E
* Dmaj7   C#m7   Bm7 C#m7 Dmaj7  E   Dmaj7   E  C#m7 F#/E  F#m7  
Bm7 C#m7  Dmaj7 Eb9   A

Ending Note: --