Sila Church OC Cell Group 31-Mar-2023

Generate Slides Download PDF

พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

Key: U, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: E B C#m B
E                    A           B             E         C#m     G#m      F#m            B
ให้เราทุกคนมาฟังข่าว   ข่าวที่น่ายินดี   ทุกทุกแห่งทุกทุกที่      ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
E                    A           B             E              C#m   G#m C#m   F#m       B      E
ข่าวดีที่ให้ชีวิตใหม่     สว่างสดใสทั่วหล้า   พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา    ยินดีปรีดาฮาเลลูยา 
              A           B         G#m     C#m          F#m              B                E
    *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา   ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
           A           B      G#m  C#m         F#m            B               E
    ให้เราร้องฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
Instrument: E B C#m B x 2
 (C#)              B           C#         Bbm     Ebm
 Upkey: *ให้เราร้องฮาเลลูยา  ให้เราร้องฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา
                       B           C#         Bbm     Ebm
              ให้เราร้องฮาเลลูยา       ฮาเลลูยา
              G#m               C#                F#
              ให้เราร้องว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมา

Ending Note:  --

พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Intro: E  G#m  A  B
E               G#m     A             B           E          G#m     A      B 
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย  พระองค์ทรงพระชนม์อยู่วันนี้
E            A        E             A       E          B7
พระองค์ทรงชีวี  อยู่กับเราวันนี้   จงชื่นชมยินดี
      E             A                 E             B7               E    A   E    A
      *ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา  ร้องฮาเลลูยา   ฮา  ฮา ฮา
      E            A               E                B7          E            A   E    A
      ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  (ฮา  ฮา ฮา)

Ending Note: --

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

พระเยซูที่รัก

Key: A, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

A        F#m                    Bm               E
**พระเยซูที่รัก พระองค์ทรงรักมากมาย 
A           F#m              Bm       E    A
พระเยซูที่รัก พระองค์ยอมพลีเพื่อเรา 
           A                              F#m             A               F#m
     1. มองดูที่กางเขนโสภานั้น ทุกคืนวันยอมเพื่อข้า 
            A          F#m                       Bm                 E
     ทุกเวลาพระองค์บริสุทธิ์ ช่วยข้าหลุดพ้นจากบาป 
A                                             F#m               A             F#m
2. เมื่อข้าทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยน พระคุณล้นดวงใจข้า 
               A                        F#m           Bm        E
เช็ดน้ำตาโดยพระหัตถ์พระเยซู ช่วยเชิดชูกู้ชีวัน

Ending Note: --