Sila Church Main Sunday Service 09-Apr-2023

Generate Slides Download PDF

สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: Mathew 28:1-10:1 หลังวันสะบาโตตอนรุ่งสางวันต้นสัปดาห์มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งไปดูที่อุโมงค์
2เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เพราะทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์ กลิ้งหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งบนหินนั้น 3ลักษณะของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อผ้าขาวเหมือนหิมะ 4ยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตนั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย
5ทูตนั้นกล่าวแก่หญิงทั้งสองว่า “อย่ากลัวเลยเพราะเรารู้ว่าพวกเจ้ามาหาพระเยซูผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน 6พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ มาดูที่ซึ่งเขาวางร่างของพระองค์เถิด 7แล้วรีบไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วและกำลังเสด็จไปกาลิลีล่วงหน้าพวกท่าน พวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่น’ บัดนี้เราได้บอกเจ้าแล้ว” 8หญิงนั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว พวกนางกลัวแต่ก็ดีใจยิ่งนักและวิ่งไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ 9ทันใดนั้นพระเยซูมาพบพวกเขาและตรัสทักทายพวกเขา พวกเขาก็เข้ามากอดพระบาทของพระองค์และกราบนมัสการพระองค์ 10แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลี พวกเขาจะพบเราที่นั่น”

Intro:  Em x4     Em7   G  Am7  B  Em7  Em7  B 
             Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
   *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
     Em7                                       C         D          G                 Am7              
1. พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                   B                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          B                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี
          Em7                                         C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
                Am7                                                                         B                      Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
                       Em7                                 C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
        Am7                                                                     B                     Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
       Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
Solo:   Em7  G  Am7  B  Em7  B 
        Em7                               C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                       B                      Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                    C         D             G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                          B                           Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์
      Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
                    Em7                          C          D           G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                         B                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
               Em7                         C        D         G                       Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                     B                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  B  Em7  Em7  B  Em7

Ending Note: --

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: English Version: Because He lives

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E                                    Esus4    E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B 
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4 
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (E A E A) 
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: Em, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

.      Em                       G                C     D       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                     G               C     D       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                         Am                    C       D        G   B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอสรรเสริญ
                   Em                 G               C      D       Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note: --

พระองค์แบกรับไว้

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: เพลงพิเศษถวายทรัพย์

Int: E G#m F#m A E G#m F#m A E C#m9  F#m A E C#m9 F#m A B 
               Amaj7           E/G#                    F#m7                      E 
พระเยซูได้ ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน   เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป
             Amaj7                    G#m          C#m       F#m Bsus4    E  C#m9 F#m A B 
จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาป  และฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ 
                     Amaj7                      G#m7             C#m7       F#m7    Bsus4  E 
** เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้  ทุกข์และโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรี
                    Amaj7                      G#m7             C#m7       F#m7    Bsus4  E 
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับ ไว้  ความ บาปลึกในใจ เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ  
 
Midtro: E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A B 
                  Amaj7           E/G# 
ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์  ด้วยหัวใจสุขล้น หลุดพ้นจากความบาป
                 Amaj7                    G#m          C#m       F#m Bsus4    E 
วางจิตใจฉัน ถ่อมลง ต่อพระนาม  พระเยซูผู้นั้น ที่ไถ่ฉันพ้นความตาย
E C#m9 F#m A E C#m9 F#m A E

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --