Thai Mission Church Main Sunday Service 26-Feb-2023

Generate Slides Download PDF

สรรเสริญพระเยซู_TMC

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

E             A    C#m          D                        Bm
สรรเสริญพระเยซู    ยกชูพระนามพระองค์
          E
ร้องเปล่งเสียงโมทนา ขอบพระคุณพระองค์
  E             A   C#m                   D                 Bm
สรรเสริญพระเยซู     ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
       E                    A
ทั้งใจและวิญญาณ มอบแด่พระองค์
  E       A      C#m             D
ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ 
        A    F#m         Bm  
เราปราถนา ได้มาใกล้พระเยซู
     E     A            C#m       D
เราจะถวาย ด้วยเพลงนมัสการ
              A        E               A
จะเปล่งเป็นเสียง ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

ข้ายกเสียงขึ้น

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                G                               C
ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม 
               D7                            G
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
               G                               C
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
                D7                                G
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
                   G       G7   C         G           Em                   Am   D7
     * ร้องว่า ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม
                  G       G7   C         G             D7                 G
      ร้องว่า  ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม

Ending Note: --

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ TMC

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D        G                 D    D7         
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
        G        A7                D
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G              A7           D        F#m      Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า    ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี 
        D          G               D   D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G                A             D    F#m      Bm
*** จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
       G           A7                  D   D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
      G              A7               D         F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่องพระองค์ 
                 D                   A7                        D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้  โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  นำชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ (***)

Ending Note: --

พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                                      A7      Bm                     F#m    
พระเจ้าข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต  ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ
G                       F#m  Bm              G                     A7 (D)
ข้ารักพระองค์หมดสิ้นกำลัง  ข้าปรารถนาพระองค์เท่านั้น (2)
                 G          A7           D                  Em      A7            D
        *พระองค์เป็นทุกสิ่งของข้า   และพระองค์ข้าอยากให้เห็นว่า
             Em       F#        Bm           G                               A7   
        บัลลังก์ในใจของข้า         สำหรับพระองค์กษัตริย์ของข้า

Ending Note: --