Sila Church OC Cell Group 05-Mar-2021

Generate Slides Download PDF

เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D          F#m            G                            A                            
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน  ขอพระวิญญาณทรงทำงาน
D          F#m            G                      A
และพวกเราชุมนุมกันเพื่อสรรเสริญพระนาม
G   A               F#m           Bm
รู้ดีว่าเมื่อใจของเราเริ่มนมัสการ
 G    A7             D  F#m      Bm  G          A7              D  
เราได้รับพระพรจากองค์...พระเจ้า  เราได้รับพระพรพระองค์

Ending Note: --

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Key: Cm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
             Cm     Bb      Cm             Eb       Bb     Cm  
1.  ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง    เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
              Ab        Bb     Cm                   F          Bb        Cm
ความการุณพระคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรญเสริญโมทนา
       Fm             Cm              Gm           Cm            
พระบิดา  พระบุตรา  พระวิญญาณอันเลิศล้ำ   
            Fm                                      G                    Cm (stop)
พรพระองค์ที่ทรงประทาน ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา
                     Ab   Bb  Cm            Ab      Bb      Cm 
     **  ในพระนาม พระเยซู    ทรงเอ็นดู  ชาวประชา
                 Eb    G-Bb-Cm            Fm       G         Cm
     ความบาปที่เรา เคย-ทำ    เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่
     Cm  Bb  Cm        Fm   Bb  Cm       
     แม้ซิมีมลทิน  ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ   
                       Ab   Bb      Cm                Ab   Bb    Cm
     พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา  ความซึมเศร้าพวกเราหายไป
     (ending x 3)
Midtro: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
            Cm    Bb    Cm            Eb          Bb     Cm 
2. จะมีใครที่ไหนกันเล่า  นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น
           Ab   Bb    Cm            F            Bb             Cm
ทำความดีไม่มีสักคน   ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
       Fm        Cm                   G7         Cm           
ไม่มีวันจะหลุดหาย  จากความตายไปได้เลย
        Fm                                  G                          Cm (stop)
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย   น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 
Out: Cm  Bb  Cm Eb Cm G7 Cm

Ending Note: --

พระคริสต์นำหน้า

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 2/4

C      C      C7         F              C         Em7/B      Am         G
1. พระเยซูคริสต์  ทรงนำชีวิต  ให้ข้า  เดินทาง  ชอบธรรม  ใกล้ชิด
    C     C7       F       Fm         C       Em7/B-Am7   G6   C  C7
ข้าอยู่  ที่ใด  หรือทำ  อะไร  พระหัตถ์  พระองค์      ทรง   จูง    ข้าไป
                   F2     G          Am7      Em        C     Em7/B-Am    G7
       * พระคริสต์นำหน้า  พระคริสต์นำหน้า  พระหัตถ์พระองค์    ทรงจูงมือข้า
             F2       G            Am7      Em           C    Em7/B-Am  G6   C
         เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์  พระหัตถ์พระองค์   ทรง นำ  ทุกที
               C        C7             F                    C        Em7/B-Am         G
2. บางคราว  ต้องผ่าน  ความทุกข์  มืดมัว  บางคราว  โศกเศร้า     บังเกิดความกลัว
         C          C7     F    Fm           C    Em7/B-Am7 G6  C  C7
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี  พระหัตถ์  พระองค์    ทรง   นำ  ทุกที (*)
               C           C7         F           C   Em7/B  Am   G
     3. ข้าขอ  พระเจ้า  ทรงจูงมือไป  ไม่ว่า  จะนำ    สู่ตำ  บลใด
           C         C7          F     Fm        C        Em7/B   Am7   G6    C  C7
     จะเกิด  ความทุกข์  หรือสุข  ก็ดี  พระหัตถ์  พระเจ้า    ทรง  นำ  ทุกที (*)
              C         C7           F             C      Em7/B         Am         G
4. ครั้นเสร็จ  การงาน  ต้องลา  จากโลก    จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
          C     C7         F       Fm      C        Em7/B    Am7 G6     C  C7
เพราะข้า  จะได้  อยู่เมืองสวรรค์  กับองค์  พระคริสต์     เป็น   นิจ  นิรันดร์ (*)

Ending Note: --