Sila Church Happy Cell 29-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

พระคริสต์นำหน้า

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 2/4

C      C      C7         F              C         Em7/B      Am         G
1. พระเยซูคริสต์  ทรงนำชีวิต  ให้ข้า  เดินทาง  ชอบธรรม  ใกล้ชิด
    C     C7       F       Fm         C       Em7/B-Am7   G6   C  C7
ข้าอยู่  ที่ใด  หรือทำ  อะไร  พระหัตถ์  พระองค์      ทรง   จูง    ข้าไป
                   F2     G          Am7      Em        C     Em7/B-Am    G7
       * พระคริสต์นำหน้า  พระคริสต์นำหน้า  พระหัตถ์พระองค์    ทรงจูงมือข้า
             F2       G            Am7      Em           C    Em7/B-Am  G6   C
         เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์  พระหัตถ์พระองค์   ทรง นำ  ทุกที
               C        C7             F                    C        Em7/B-Am         G
2. บางคราว  ต้องผ่าน  ความทุกข์  มืดมัว  บางคราว  โศกเศร้า     บังเกิดความกลัว
         C          C7     F    Fm           C    Em7/B-Am7 G6  C  C7
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี  พระหัตถ์  พระองค์    ทรง   นำ  ทุกที (*)
               C           C7         F           C   Em7/B  Am   G
     3. ข้าขอ  พระเจ้า  ทรงจูงมือไป  ไม่ว่า  จะนำ    สู่ตำ  บลใด
           C         C7          F     Fm        C        Em7/B   Am7   G6    C  C7
     จะเกิด  ความทุกข์  หรือสุข  ก็ดี  พระหัตถ์  พระเจ้า    ทรง  นำ  ทุกที (*)
              C         C7           F             C      Em7/B         Am         G
4. ครั้นเสร็จ  การงาน  ต้องลา  จากโลก    จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
          C     C7         F       Fm      C        Em7/B    Am7 G6     C  C7
เพราะข้า  จะได้  อยู่เมืองสวรรค์  กับองค์  พระคริสต์     เป็น   นิจ  นิรันดร์ (*)

Ending Note: --

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Gmaj9         Bm7                    Em7             Bm7
 ขอบพระคุณ ด้วยใจโมทนา ขอบพระคุณ แด่องค์บริสุทธิ์
              C                 Bm Em               F       Dsus
 ขอบพระคุณ เพราะพระองค์ประทาน พระเยซู พระบุตร (2)
                    Bm            Em7             Am             D              Bm
        * เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง  ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               Em              F           D7            Gmaj9
         เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา ...........  ขอบพระคุณ

Ending Note: --

ขอบคุณพระเยซู

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

D              Em       A7                D   Bm                Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   มอบความรักแก่เรา  ขอบคุณพระเยซู    ทรงพระคุณมากมี
                       G                            A D                    Bm 
      *เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม      ร้องสรรเสริญโมทนา 
      G                  A7                         D
      พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นพระเจ้าของเรา

Ending Note: --