Sila Church Main Sunday Service 01-Oct-2023

Generate Slides Download PDF

ข้าเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note:  เยเรมีย์ 32: 37นี่แน่ะ เราจะรวบรวมพวกเขามาจากประเทศทั้งปวง… 38พวกเขาจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 39เราจะให้ใจเดียวและทางเดียวแก่เขา เพื่อเขาจะยำเกรงเราอยู่เป็นนิตย์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาและแก่ลูกหลานของเขาที่ตามมา 40เราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับพวกเขาว่าเราจะไม่หันไปจากการทำความดีแก่พวกเขา และเราจะบรรจุความยำเกรงเราไว้ในใจของพวกเขา เพื่อเขาจะไม่หันไปจากเรา --Jeremiah 32:37-40 (THSV11)

วิวรณ์ 21:6-7: “พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า <<สำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา”

Intro : A E/G# F#m7 D x2     
     A                             E/G#                                             F#m7                                   D
1.ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์  ความชอบธรรมพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ 
A                         E/G#                                F#m7                       D 
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก  จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา              
                      A          E/G#                      F#m7              D 
        *ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์  ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า        
         A                  E/G#                 F#m7                  D 
         ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์  นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน 
A E/G# F#m7 D x2  
      A                                    E/G#                                   F#m7                             D 
2.ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย  ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน 
A                           E/G#                                    F#m7                    D 
พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน  ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู 
                           Bm7             A/C#             D         Esus  
Bridge:    จะความมืดหรือความตาย  อันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา            
                          Bm7               A/C#         Dmaj7   Esus E 
                 จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

Ending Note: --

ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --

ข้าวางทุกสิ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro: |G |D/F# |G |D/F# |
        G                D/F#                 G                   D/F# 
ข้าจะนิ่งและฟัง พระองค์  เพราะทรงเป็น พระเจ้าของข้า
        G                Bm                  Asus4 Asus4 A 
แม้ในความกันดาร  แม้ไม่มีทางเดินต่อไป
                G                 D/F#               G            D/F# 
   สอนข้าเดินในทาง พระองค์ ให้ข้ามั่นคง ไม่หวั่นไหว
               G                 Bm           Asus4 Asus4 A 
  ข้าได้พักสงบ เมื่อข้ายึดพระองค์ เอาไว้
              D/F#       G         Bm Asus4             D/F#          G             Bm            Asus4 
       *ข้าวาง... ทุกสิ่ง    ข้าเชื่อ... วางใจ    ในความ.... มืดมน  ข้ารอคอย.... พระองค์
               D/F# G9            Bm Asus4 
        สัมผัสข้า          สัมผัสข้า
                           D/F#     G9           Bm       Asus4 
   Bridge 2: แม้ในความมืดมน  ข้าวางใจพระองค์
                           D/F#         G9         Bm       Asus4 
                   ข้าวางลงในทุกๆสิ่ง  ข้ารอคอยพระองค์
 D/F#   G9    Bm    Asus4   x 2
                      G                D/F#                 G                   D/F# 
Ending: ข้าจะนิ่งและฟัง พระองค์  เพราะทรงเป็น พระเจ้าของข้า
Ending: G    D/F#   G   D/F#

Ending Note: --

พระเจ้าของข้า นั้นยิ่งใหญ่ Em

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 33ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า --Psalms 104:33 (THSV11)

Intro: Em D C
      Em              D                      C             Em           D                  C
ในที่ลึกของแผ่นดิน เป็นของพระองค์  ณ ที่สูงของภูเขาอยู่ในฝีพระหัตถ์
        Em            D           C              Em           D       C 
และทะเลจะสรรเสริญพระองค์ ทั่วแผ่นดินนมัสการพระองค์
 D...              G                  D      Bm       Em                    F               Am                    D
     **พระเจ้าของข้านั้นยิ่งใหญ่ ข้าขอนมัสการ   พระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรสรรเสริญ
               G               D             Bm            Em                 C    
     พระเยซูของข้ายิ่งใหญ่ เป็นผู้เดียวที่ข้าเทิดทูน   ขอพระเกียรติ และพระสิริ 
         Am            D          Bm-Em        C          D        Em D  C (x2)
      ขอจงมีแด่พระองค์    พระเยซู      องค์จอมราชาของข้า
      Em         D               C                Em           D                  C
ข้าจึงมานมัสการต่อพระองค์ ก้มกราบลง คุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
            Em            D                C                    Em               D             C 
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญแด่พระองค์ว่า..

Ending Note: --

พระเจ้าของข้า

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: E  Esus4
         E                       A     E                                   Bsus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
           A               G#             C#m         F#m7                     A            Bsus4
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ   เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์
                    E                           Bsus4            F#m7       B            E
       * ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้      
                    E                           Bsus4             F#m7       B            E
        ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์     ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน
Midtro: E  Esus4       
                     D                                   E
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

Ending Note: --

ดั่งลม

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:  Asus2 F#m7  Asus2 F#m7  
     Asus2                     F#m7                       Asus2                     F#m7
1. ในวันที่มีปัญหามากมายหลาย ๆ อย่าง มองไปทางไหนก็ดูไร้ทาง ให้ก้าวเดิน
               Bm7            C#m7                Dm7               E
      *แม้บางสิ่งไม่พบคำตอบ     และทุกอย่างไม่เป็นดังใจ
                         D                          E                     C#m7                F#
      **เมื่อเจอปัญหา เกินจะแบกไว้        มองไปทางไหน ไม่เจอทางออก
               Bm7                                          E
      บอกกับพระองค์ ผู้ทรงรับฟัง       ทุกปัญหาเรื่องราวที่เข้ามา
                       D                     E          C#m7                         F#
      ในวันที่อ่อนล้า วันที่หมดหวัง      พระองค์จะเสริมกำลังขึ้นใหม่
                  Bm7                   C#m7                              Dm7                   E
       ดั่งลมที่พัดเอาความสิ้นหวัง สิ้นแรงไป    ทำให้ฉันได้ก้าวเดินต่อไป ทุก ๆ วัน
        Asus2                F#m7                            Asus2              F#m7
2. มองไปไม่เห็น แต่ลมพัดอยู่รอบ ๆ ตัว   พระองค์เฝ้ามอง และ อยู่ไม่ไกล ไม่ต้องกลัว
Out:  Asus2 F#m7  Asus2 F#m7

Ending Note: --

ทุกๆสิ่ง

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A
D              D/E          D/F#          Bm7          Em7          D/F#            Asus4  A
1 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
          D             D/E        D/F#           Bm7              Em7          A                  D  
      2 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
        Em7          G                 A               Em7             G                   A 
*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง   ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
                        D           G           A               Bm
         **พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
              Em7           D/F#              G    A
          ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
                  D           G           A                     Bm
         พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
              Em7      D/F#             G    A             D
         ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น... ของพระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --