Valley Outreach Church Main Sunday Service 17-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

         C     G7        C         G     C           F      G7      Am 
   1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี      มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G7                                     C        F             C    G7    C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้เรา   ร้องเพลงสรรเสริญ
         C     G7         C      G        C             F         G7         Am
 2.   ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
       C                                         C
พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
     G7                                C            F            C    G7  C
ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประสาน   สำเนียงยิน   ดี
      C    G7       C                  G    C               F              G7      Am
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G7                              C               F          C    G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล    บันดาล   ให้เรากลับใจ
     C     G7          C          G             C                F      G7  Am
4. พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
   C                                                   C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
       G7                                          C             F          C         G7    C
ความรักประหลาดหนักหนา  ความรัก  ความรัก   ประหลาดหนักหนา

Ending Note: --

เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

      C                        F                  C                     Am           G7              C   G7
1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา   คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 C                           F                           C                       Em           B7         Em
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์   วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
        G7                C                                  G7                            C
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
         Am     Em    Dm                      Am             C           G7  C   F 
        ***ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู    เพราะว่า   ใน..วัน   นั้น
                  C       G7     C          G7        C        F     C  G7        C
         ทรงธรรมเสด็จลงมา   เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่...ประชา
     C                         F                       C                           Am        G7               C   G7
2. ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง  ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
 C                         F                     C                                  Em                  B7               Em
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้  เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
       G7                      C                                            G7                    C
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย  เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา ***
               C                          F                 C                           Am              G7        C    G7
          3. บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน   และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
            C                    F                  C                             Em          B7           Em
          เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
               G7                    C                            G7                              C
          เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู  ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู ***

Ending Note: --

พระคุณพระเจ้า (My chains are gone)

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

          C                        F               C              C            G
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ    ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
            C                     F          C             C        G        C
    ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา     ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
           C                     F               C           C               G
2. พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี      พระธรรมให้มีความหวัง
            C                     F          C                      C     G     C     
    พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที                เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา**
                           F                 C                   F                    C
          ** ร้อง ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา    ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
                          F                  C/E                 Dm7       G7      C
               ร้อง ฮาเลลูยา     ฮาเลลูยา     ร้องฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา
       C                              F                                C                             G
Amazing Grace, how sweet the sound    That saved a wretch like me
    C                           F              C                 C            G       C
I once was lost but now I'm found    Was blind but now I see
              C                                            F                                       C             G
        T-was Grace that taught my heart to fear    And Grace my fear re-lieved
                 C                               F        C                            G          C
        How precious did that Grace appear      The hour I first believed
                                  F                          C                             F                              C
*** My chains are gone, I've been set free   My God, my Savior has ransomed me
                      F                       C/E                     Dm7       G7         C
And Like a flood, His mercy rains.  Unending love, Amazing Grace

Ending Note:  -- Unending love, Amazing Grace

Goodness of God

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

                        A                          D                       A
1.  I love You Lord    For Your mercy never fails     me
E/G#           F#m                           D                        E
    All     my days        I’ve been held in Your..... hands
                                        F#m         D                         A      E/G#  F#m
From the moment that I wake up        Til I lay my head 
                          D                   E                   A
(oh)  I will sing    of the good--ness of God 
                D                                                      A
**** (cuz)   All my life You have been faith---ful
                D                                               A           E
                    All my life You have been so, so good
                D                                                         A   E/G#  F#m
                    With every breath that I am a--ble
                                              D                     E                   A
                    (oh)  I will sing    of the good--ness of God
                            A                         D                                A  
2.  I love Your voice.  You have led me through the fire.
      E/G#          F#m                    D                  E
In darkest nights,       You are close like no others. 
                                     F#m     D                            A        E/G#  F#m
I've known You as a father,      I’ve known You as a fri-end
                    D                  E                   A
I have lived    in the good--ness of God 

 Bridge 
A/C#                               D                               E                      A
       Your goodness is running after, it’s running after me    
A/C#                               D                              E                         A
       Your goodness is running after, it’s running after me 
                     A/C#                         E                                   F#m
   With my life laid down  I’m surren--dered now I give   You everything
A/C#                               D                              E                       A
       Your goodness is running after, it’s running after me      (2 รอบ)

Ending Note: --

Goodness of God

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A                  D              A
1.   ข้ารักพระองค์  โอพระเมตตาไม่มีสิ้น...สุด
 E/G#     F#m         D                 E
ทุกวันเวลา    ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์
                      F#m  D                         A   E/G#  F#m
ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น     จนข้าล้มตัวลงนอน
           D                  E              A
ข้าจะร้อง     ถึงความดีของพระองค์
     D                                            A
***  หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อ...สัตย์
     D                                        A        E
        หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี
     D                                    A   E/G#  F#m
        ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่
                       D             E                  A
        ข้าจะร้อง   ถึงความดีของพระองค์
                      A                 D                       A 
2.   เมื่อข้าฟังคำ พระองค์ทรง นำข้าให้พ้นภัย
   E/G#       F#m              D                         E
คืนไร้แสงไฟ      พระองค์ทรง เคียงกายของข้า
                               F#m  D                              A  E/G#  F#m
พระองค์ทรงเป็นพระบิดา     ทรงเป็นสหายของข้า
              D              E              A
ข้าได้อยู่    ในพระเมตตา พระองค์

[Bridge]
A/C#                       D                   E                    A
     ความดีของพระองค์จะตาม จะทรงติดตามเราไป
A/C#                       D                   E                    A
     ความดีของพระองค์จะตาม จะทรงติดตามเราไป
                           A/C#                       E               F#m
     ข้ายอมวางชีวิต    ให้เป็นตามพระทัย ข้ามอบ ให้ทุกๆสิ่ง
A/C#                       D                   E                    A
     ความดีของพระองค์จะตาม จะทรงติดตามเราไป  (2 รอบ)

Ending Note:  -- ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่ ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์

เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A                                 Amaj7                       D                     Amaj7
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เปล่งประกายเหนือคำรำพรรณ
              A                                        D                      E
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ   จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
                    F#m                           Bsus4                 D                            E7
            *ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้      ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
                           A                           Amaj7               D      E7       A       E7
            พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย   เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
              A      E7          D                            A           E            D
**เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์    สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
         F#m         E          F#m7 E D                          E7          A
เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรงบริสุทธิ์        เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note: --