Sila Church OC Cell Group 10-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

ให้พระนามพระองค์ได้สรรเสริญ

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C         Em                   Am                         F      G          C
ขอให้เราเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์  ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
         C          Em            Am        F     G  C  
ขอเราเข้าเฝ้าปรนนิบัติพระองค์ ด้วยความยินดี
                        Am      Em            F     G          C          
       **กล่าวถึงรักอันมั่นคง ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
            Dm      G          Em         Am   
       ไม่มีจืดและจาง เต็มไปด้วยพระพร
               Ab         G              C
       ให้พระนามพระองค์ ได้สรรเสริญ

Ending Note: --

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Gmaj9         Bm7                    Em7             Bm7
 ขอบพระคุณ ด้วยใจโมทนา ขอบพระคุณ แด่องค์บริสุทธิ์
              C                 Bm Em               F       Dsus
 ขอบพระคุณ เพราะพระองค์ประทาน พระเยซู พระบุตร (2)
                    Bm            Em7             Am             D              Bm
        * เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง  ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               Em              F           D7            Gmaj9
         เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา ...........  ขอบพระคุณ

Ending Note: --