Sila Church Main Sunday Service 31-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 8ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีทำตามพระทัยพระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์” --Psalms 40:8 (THSV11)

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                      Em                         A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                      G                    C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                                     Em                          A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
            Dm7                   G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Ending Note: --

องค์พระเยซูคือผู้ใด

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E
องค์พระเยซูคือผู้ใด   องค์พระเยซูคือผู้ใด
                           B7                  E
องค์พระเยซูคือผู้ใด  ใครจะบรรยาย (2 รอบ)
        E             E7             A
       พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา
         E    C#m7        F#m7    B7
        ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย
        E             E7              A
        ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
         E      B7             E
        คือสหายของเราทุกคน

Ending Note: --

มีสหายเลิศคือพระเยซู

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                            A7        E                      B
มีสหายเลิศคือพระเยซู    ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
E                           A7        E        B7             E
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า    จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า
B7                          E            A                           B7
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย   ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
E                                    A                E      B7                  E
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย   ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช
           E                            A7        E                      B
          เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ  เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
          E                           A7        E        B7             E
          ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว   แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
          B7                          E            A                           B7
          เราจะหาสหายที่วางใจ  แก้ความทุกข์ลำบากเราได้
          E                                    A                E      B7                  E
          เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น   จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
E                            A7        E                      B
เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก   เหลือกำลังและเราหมดแรง
E                           A7        E        B7             E
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก   ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์
B7                          E            A                           B7
ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน   จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
E                                    A                E      B7                  E
แล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้   ท่านจึงได้รับความบรรเทา

Ending Note: --

พระเจ้าของข้า

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

       F                            Bb         F                                         Csus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า   จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
         Bb                        A            Dm
ข้าได้เห็นพระองค์   ในสถานนมัสการ 
       Gm7                    Bb             Csus4
เห็นฤทธานุภาพ และ  พระสิริพระองค์
            F                              Csus4              Gm7       C             F 
*ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้
         F                                 Csus4              Gm7       C                 F
ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์      ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน 
                      Gm                                         F
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต ( 4 )

Ending Note: --

ฮาเลลูยา (กลอรี่ มิวสิค)

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: G  Em  G Em
         G                      Em                    G                         Em
1:ข้ารักพระองค์  หมดทั้งดวงใจ พระองค์ประทาน ความหวังในใจ 
   C                            D                   G    D      G             C            D  
ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่ พระองค์          พระกรุณานำข้าผ่านพ้น  
        Em                  C                D                     B7               Em
สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ   จิตใจของข้าสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
                        C              Em              C              G  G/D   G Em G Em
             C: ฮาเลลูยา   ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา   ฮา เล ลู.......ยา 
         G                   Em                    G                         Em
2: ข้ารู้พระองค์  ทรงเป็นพระเจ้า  พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ 
   C                            D                   G     D        G                           C            D  
ข้าจะร้องสรรเสริญโมทนา  ขอบพระคุณ       โปรดทรงนำข้า  จากแดนความตาย 
      Em                  C                D                B7               Em
และทรงประทานให้ข้าเป็นไท  บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญว่าฮาเลลูยา

Ending Note: --

เปลี่ยน

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

G          D/F#            C/E        G/D
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
      C      Bm Am         D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
Em            Bm      C            G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C          G/B                     Am               D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                 C   D/C        Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
                Am   D    G                G7
        กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                   C       D/C                  Bm                 E
        ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am          D           G
        ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน
         C    D/C                   Bm            E
**ขอพระองค์ใช้เรา  ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
        Am     D              G
    ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --