Valley Outreach Church Main Sunday Service 14-Jan-2024

Generate Slides Download PDF

MORE LOVE, MORE POWER

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Em                     C                               D                                             Em    D
    MORE LOVE,   MORE POWER        MORE OF YOU IN MY LIFE
Em                     C                               D                                              Em
    MORE LOVE,  MORE POWER         MORE OF YOU IN MY LIFE
                                                                                       
                                                    Am                                      Em
       **AND I WILL WORSHIP YOU WITH ALL OF MY HEART
                                                  Am                                     Em
         AND I WILL WORSHIP YOU WITH ALL OF MY MIND
                                               Am                                          Em
    AND I WILL WORSHIP YOU WITH ALL OF MY STRENGTH
                                          C       B                                         Em
    FOR YOU ARE MY LORD.            FOR YOU ARE MY LORD.

Ending Note: --

ขอความรัก ขอฤทธา

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em              C                  D                                   Em  D/Em
 ขอความรัก      ขอฤทธา       ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2)
                                        Am                             Em
               *เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต
                                      Am                              Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ
                                      Am                          Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง
                                              C  B                   Em
               เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า

Ending Note: --

สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em7                                C        D   G        Am7                       Bm            Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
       Em7                                             C           D          G         Am7              
1.พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                     Bm                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          Bm                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี  *
       
          Em7                                                   C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
            Am7                                                                                  Bm                  Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
            Em7                                          C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
          Am7                                                                         Bm                 Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน *
        
        Em7                                         C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                              Bm                  Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                                C         D         G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                                    Bm                    Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์ *
   
                    Em7                                           C          D      G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                              Bm                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้นหนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
             Em7                                 C        D       G          Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                             Bm                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  Bm  Em7  Em7  Bm  Em7

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

ntro: A D E
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                                    E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
 G       D       Em                        C        G   Am               D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
 G        D       Em                        C       G           Am        D         G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                C            G                        D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                   Am        D                   G
        เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note:  --

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ How Great Is Our God

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

        F                     Dm                                                   Bb                       C/Bb
พระเจ้าทรงพระสิริ   สวมทับความยิ่งใหญ่  ให้เราชื่นใจยินดี  ให้เราชื่นใจยินดี
         F                              Dm                                                              Bb                               
โอบล้อมด้วยความสว่าง  ความมืดไม่อาจกล้ำกราย  พระสุรเสียงครั่นคร้าม 
                          C/Bb
พระสุรเสียงครั่นคร้าม 
             F                                                  Dm                                                Bb         
** พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  ร้องสรรเสริญ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่  แล้วข้าจะพบพระองค์ 
          C               F
   พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
     F                       Dm                                                        Bb                          C/Bb
2. ดำรงนิจนิรันดร์  ชีวิตอยู่ในพระหัตถ์  เบื้องต้นและเบื้องปลาย  ตลอดชั่วชาติพันธุ์
       F                      Dm                                                                     Bb                        C/Bb
ทรงตรีเอกานุภาพ  พระเจ้า  พระบุตร  พระวิญญาณ  ดุจแกะและดุจสิงห์  ทรงลงมาเพื่อไถ่ **
                  F                          Dm                           Bb                   C              F            
Bridge:   นามเหนือนามใดๆ  สมควรสรรเสริญ  จิตใจข้าร้อง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ **

Ending Note: --