Valley Outreach Church Retreat 19-Nov-2023

Generate Slides Download PDF

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                                 G7
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
                                             C
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
                                            F
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
          C                 G7          C
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา
         C                              G7
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
         G7                            C
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
          C                             F
    ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ  ฮาเลลูยา
              C                 G7          C
    ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา

Ending Note: --

วันนี้เป็นวัน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                                                G7
วันนี้เป็นวัน  วันนี้เป็นวัน  ที่พระเจ้าตั้งไว้  ที่พระเจ้าตั้งไว้
G7                                                            C
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี    และร้องเพลงสรรเสริญ

และร้องเพลงสรรเสริญ
    F                         C              F                                    C
   วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้   จงชื่นชมยินดีและร้องเพลง

    สรรเสริญ
    C                                                    F  G7 C
    วันนี้เป็นวัน   วันนี้เป็นวัน     ที่พระเจ้าตั้งไว้
C                                                                       G7
This is the day,  This is the day   That the lord has 

made, That the lord has made
G7                                                                  C
We will rejoice, we will rejoice   And be glad in it,

And be glad in it !
      F                                         C
    This is the day   That the lord has made,
     F                                           C
    We  will  rejoice  and  be  glad  in  it!
     C                                                                        F7    G7
    This is the day   This is the day  That  the  lord  has 
        C
     made

Ending Note: --

ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                  Em                       Am            D7
1 ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา   พระเยซูทรงรักเรา
       G                            Em          C                      D7
  ถึงเราทนทุกข์    และทรมาน    ชรา  หรือว่ายังเยาว์
          G                       Em        C                    D7
*พระองค์ทรงคอยเราอยู่   ทรงดูด้วยรักมากมาย
  G                      Em           C                      D7
  ขอโปรดให้  กำลัง            ทำตามน้ำพระทัย
  G                          Em             C       D7          G
  ขอโปรดให้ คอยอยู่          จนเราสิ้นลม  หายใจ
 G Em. C  D7  (G)
  ฮู้  ฮู้ ฮู้. ฮู้ ฮู้
          G                    Em                        Am               D7
2 สองมือเราทำงานของพระองค์   และใจของเรามั่นคง
          G                     Em                     C                D7
   สองตาเราเห็นกางเขนโสภา       เชื่อว่าเราไม่ล้มลง(*)
        G                Em                          Am             D7
3 จะหาผู้ใดให้เหมือนพระองค์     ในโลกนี้  คงไม่มี
        G                Em                              C               D7
   จะหาผู้ใดยอมวายพระชนม์        เพื่อคนอื่น  ได้ชีวี (*)

Ending Note:  --

วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

     G                Em7      Am7       D            Bm7       Em7           Am7
1.     เมื่อมีพระเจ้า      ชีวิตดูงดงาม   เพราะเราได้พบพาน  ความรัก
        Dsus       D
ของพระ....องค์
     G                 Em7         Am7        D         Bsus         Em7
2.      เมื่อมีพระองค์    เติมเต็มในหัวใจ   เราพร้อมที่จะก้าวไป
    Am7      Dsus         D       Gsus   G
ในวันที่งดงาม ....ของพระ..องค์
                             Cmaj7                          Bm7            D/E    Em7
*ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
Am7               D      G
ในพระองค์เรารับชี..วิตใหม่
                        Cmaj7                                    Bm7           D/E   Em7
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่   ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
Am7        Dsus    D        G
เราจะอยู่ในวัน            ที่งดงาม

Ending Note: --

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

F      C/E                  Bb/D  F/C 
 ไม่มีใครเหมือนพระองค์   
  Bb   F/A            Gm7               Csus4  C
 ไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์
F            C/E               F                Bb
  แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิจนิรันดร์    ก็ตาม
F               Csus4      F
 ไม่มีใครเหมือนพระองค์
                  Bb                       F               Dm
 พระองค์ดำรงเมตตาคล้าย   ดัง  แม่น้ำกว้าง
        Gm        C                      F
 และการเยียวยามาจากพระองค์
 Bb           C                  F                Dm
 ลูกทุรนทุรายอยู่ปลอดภัยในอ้อมแขน                                  
Gm             Bb          C
  ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Ending Note: --

ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

F                                               B                           F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู           ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู
F                                                       C7                F
ไม่ มีสิ่งใดเกินพระเย ซู            พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง
F                                             Bb                             F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    ร้อง สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา
F                                                       C7                F
ร้อง  สรรเสริญว่าฮาเลลู  ยา    พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง

Ending Note: --

น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

           F       
 น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
          Bb                                F
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
             
พระคุณความรอดอนันต์ 
               
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน
 C                    F
สรรเสริญพระเจ้า  
     F                    C
    สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
                        F
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 F                    C                                       
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
                      F
สรรเสริญพระเจ้า

Ending Note:  --

ขอให้พระเกียรติ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

           F            Bb                F                            C7
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์   ในวันนี้และนิรันดร์ (2)
                C7                 F                 C7                F
   แด่พระองค์   แด่พระองค์  แด่พระองค์  แด่พระองค์
           F            Bb                 F        C7               F
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์   ในวันนี้และนิรันดร์

Ending Note: --

เรามาร่วมกันสร้างสรรค์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C            Am          Dm                   G7
เรามาร่วมกัน สร้างสรรค์เพื่อวันข้างหน้า 
 C               Am        Dm                     G7
เรามาร่วมวิญญา พัฒนาคริสตจักรของเรา 
F                 G7       C            Em     Am
จับมือกันไว้มั่นคง ดำรงด้วยแรงศรัทธา
Dm                 G7                              C 
เราก้าวไปข้างหน้า เพื่อพระบิดาของเรา 

C               Am       Dm              G7
ให้สีสันบรรเจิด เลอเลิศในแดนวิไล
C                   Am        Dm           G7 
เราจะสร้างฟ้าใหม่ ร่วมใจร่วมพัฒนา
F                   G7         C          Em      Am 
เราจะพิชิตปัญหา เข่นฆ่าความขมขื่นไป 
Dm        G7                   C
เอาธาร..น้ำใจมอบไว้ให้กัน 

F             G7     Em            Am
ร่วมกันรับใช้จุดไฟแห่งศรัทธา
F                  G7      C
ล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกที

Ending Note: --

แตกต่างไม่แตกแยก

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro : |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |
Verse 1:
A2                 E/G#             F#m             E6 
มีบางสิ่ง ที่เราอาจไม่เหมือน ความแตกต่าง ที่ตรงข้ามกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
เปลี่ยนเอาคำว่า เธอ และฉัน  มารวมเป็นคำว่าเรา
      A2             E/G#           F#m            E6 
      พระเยซู ผูกพัน ให้เรารัก   ร่วมทางเดิน เป็นพี่น้องกัน
        Dmaj7    C#m F#m     Bm      Esus4 E 
      เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์   ไปถึงผู้คนมากมาย
                           A2              E/G#                   F#m                  E6 
              *ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน  อย่าให้ขวากหนาม ทำเราแยกทาง
                       Dmaj7                  C#m    F#m         Bm      Esus4 E 
              ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง  ถ่อมใจฟังกันและกัน
                       A2                E/G#               F#m    E6     B/D#
            ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน   จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง 
            C#m                    F#m         Bm         Esus4         A 
            ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง  ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Midtro :  |A2  E/G# |D Esus4 E |
A2             E/G#              F#m            E6 
ขอพระองค์ ผูกพัน ให้เรารัก ให้อภัย ซึ่งกันและกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
โลกจะกลาย เป็นดั่งสวรรค์  เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว
Solo :  | A   E/G# |F#m E6 |Dmaj7 C#m F#m |B/D#  Esus4 E | 
 |F#m E6  B/D# |    C#m        F#m           Bm               Esus4            A
Ending :                ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง   ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Outtro :    |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |

Ending Note: --