Valley Outreach Church Good Friday 24-Dec-2023

Generate Slides Download PDF

คริสตมาสเป็เวลา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: Em A A7 D
       C                  Em  Am                    C
    คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา  
    F                   G                  C  G7  (C7)
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
        F                Em            F                   C       
บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
        F                 Em                  G
เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจ
       F             Em             F                C 
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน  
        F              G            C
พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

Ending Note: --

ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

         C     G7        C         G     C           F      G7      Am 
   1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี      มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G7                                     C        F             C    G7    C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้เรา   ร้องเพลงสรรเสริญ
         C     G7         C      G        C             F         G7         Am
 2.   ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
       C                                         C
พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
     G7                                C            F            C    G7  C
ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประสาน   สำเนียงยิน   ดี
      C    G7       C                  G    C               F              G7      Am
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G7                              C               F          C    G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล    บันดาล   ให้เรากลับใจ
     C     G7          C          G             C                F      G7  Am
4. พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
   C                                                   C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
       G7                                          C             F          C         G7    C
ความรักประหลาดหนักหนา  ความรัก  ความรัก   ประหลาดหนักหนา

Ending Note: --

Feliz Navidad

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

[Intro]
G C D G   x2
 
[Verse]
             C         
Feliz Navidad,
D               G       Em
Feliz Navidad,
                  C                         D                  G
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
                     C          
Feliz Navidad,
D              G        Em
Feliz Navidad,
                    C                        D                  G
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
 
[Chorus]
                                   C                         
 I wanna wish you a Merry Christmas,
D                                    G                
 I wanna wish you a Merry Christmas,
 Em                                C
 I wanna wish you a Merry Christmas,
                   D7                     G
 From the bottom of my heart.
   

Ending Note: --

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
     G                               D              C                 G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
 Em                  A7                         D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
 G                 D7                      G                       D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                       Am                D7          G       C  D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
      C                 Am                            D7                     G 
**เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
               G                                  D           C                           G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
          Em                 A7                       D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
          G                D7                        G                        D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am                 D7        G     C  D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
            C                 Am                            D7                     G             
      **เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
        G                           D                C                          G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
 Em                 A7                             D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
 G            D7                          G                                  D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                       Am                 D7          G      C   D     G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
       C                Am                             D7                    G                    
**เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Int:  C  D Em  C  D  Em
            Em                    C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
      Em                          C                  D                 Em                     
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em                C     D            G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    เพราะผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                               C        D         Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D             Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                         D                  Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
    Em                         C                                 D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

Ending Note: --

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
     A                    E         A              E            F#m          C#m
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ   ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว 
        B7             E     C#m          D  A     Bm             E     E7   
สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม    มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
         A                                                                    
    **เชิญสาธุการพระเยซู       เชิญสาธุการพระเยซู  
          Bm                     C#m   E                A     
         เชิญสาธุการพระเย-ซู    ผู้-ทรงพระคุณ          
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ 
    มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง  พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                    
         3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน
           ทั่วแหล่งหล้าและสากล     รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
        
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ 
ข้าวันทาด้วยภักดี    ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: --