Sila Church Main Sunday Service 31-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

วันยินดี

Key: C, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note:  ยอห์น 11:25-26 พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป 26และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่างนี้ไหม?”

1 โครินธ์ 6:14 'พระเจ้าได้ทรงชุบให้​องค์​พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงชุบให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระองค์​ด้วย '

1 โครินธ์ 15:55โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่​ที่ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่​ที่ไหน 56เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือพระราชบัญญั​ติ 57แต่​จงขอบพระคุณแด่​พระเจ้า ผู้​ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป็นเจ้าของเรา

โรม 6:4 เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน

Intro: C F Am G
C                              F                                            Am
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้    ความตายต้องพ่ายแพ้พระเยซู
                                    F     (G)
ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย
C                              F                                                  Am
ไม้กางเขน อุโมงค์ว่างลง   ทรงประทานชีวิตนิรันดร์สรรเสริญ
                                           F                G
พระเยซู  พระองค์  เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
          C                   F              Am              G
         ** โอ...วันยินดี วันเปรมปรีดิ์   พระองค์ชำระบาปข้า (เรา)
          C              F                  Am                 G
         โอ... วันยินดี วันเปรมปรีดิ์  ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า
         C    F     Am    G                            C    F     Am    G 
                    (ข้าเปลี่ยนไปตราบชั่วรันดร์) 
C                           F                                       
ข้าได้ยืนอยู่ตรงที่นั้น ข้าได้เห็นพระพักตร์ พระองค์
         Am                                  F   (G)
พระเยซู ทรงเป็น พระผู้ช่วยของข้า
C                         F                                       Am
ข้ามีสัน ติสุขยินดี   ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำแสนยินดี
                                   F                 G
พระเยซู พระองค์   เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
                   Am                     Em                         F              C
     Bridge: โอ...วันแห่งความมีชัย   ทางแห่งพระสิริ พระองค์ไถ่ข้าแล้ว
                   Am            Em                     F                   C   (G)
                  โห่ร้อง...วันแห่งความยินดี   องค์พระเยซู... เป็นขึ้นแล้ว

Ending Note: --

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

ผู้เป็น

Key: A, Tempo: 125, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 6พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้น จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้น --Matthew 28:6 (THSV11)

Int: A   F#m
A      A   F#m  A  F#m           A     F#m         A   F#
1.ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย       ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่   
      C#           F#m     B                E        (Edim7)
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวีเป็นอยู่เรื่อยไป
        A   F#m       A  F#m            A        F#m     A   F#
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู            ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ     
    B                                           E    B  E
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้
               A     A7            D             A          E               A                   B                E
      *** ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า   ทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
             A       A7           D          C#             F#            B                A         E       A   (E)
     ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์   ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้  เพราะอยู่ในใจ
         (F#)      A           E           A      
      Ending: ข้ารู้  เพราะอยู่....ในใจ
        A   F#m     A  F#m        A     F#m           A    F#
2.แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่   
   C#                    F#m        
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 
      B            E                 A   F#m      A  F#m
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย   ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า 
         A    F#m      A    F#            B                          E    B  E
ตามทางชีวาน้อยใหญ่           พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย
                     A   F#m     A  F#m        A        F#m         A   F#            C#  
           3.ชื่นใจยินดี โอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ       สรรเสริญ
                  F#m               B            E         A        F#m      A  F#m          A         
           ว่าฮาเลลูยา     แด่พระเยซูผู้ไถ่   ทรงเป็นความหวังของผู้หา      เมตตาแก่ 
          F#m   A  F#          B                                  E    B  E
           คนทั่วไป           ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

Ending Note: --

ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: A E  B  A E B (x 2)
E/G#   A2        B  C#m7 E/G#  A2        B      E/G#   A2      B   C#m7        A2        B 
1. พระ องค์ ทรงรู้  จัก               ทุกสิ่งที่ฉันเป็น    แม้ฉันพลั้งพลาดไป              ฉันรู้ ทรงรักฉัน
E/G#   A2    B  C#m7    E/G#    A2   B  E/G# A2   B  C#m7  A2          B       A2            B 
   พระองค์โอบฉันไว้                ด้วยพระสิริ     ในทุกฤดู  กาล      ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน
           E                          C#m                             E/G#     A                                  B
        *** ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน  หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้    
    E                              C#m                  E/G#     A                              B
        พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์   รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
Midtro: A E B  A E B
 E/G#   A2       B  C#m7   E/G#    A2      B        E/G#   A2        B   C#m7     A2             B 
2.   พระองค์ทรงนำ ฉัน              ทรงคุ้มครองภัย      ประคองด้วยพระหัตถ์          ฉันรู้ ทรงรักฉัน
*** x2
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
Bridge:  ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง     พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
                              A2    B             C#m7            A          C#m7       B
               ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง    พระเยซู     ทรงตายเพื่อฉัน
E/G#   A2   B  C#m7   E/G#    A2      B  E/G#   A2   B  C#m7           A2      B          A2      B 
3.  เมื่อโลกสลายไป           ต่อตาของฉัน        ทรงยืนเคียงข้างฉัน   ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน
*** x2
Outro: A E B   A E B

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E                                    Esus4    E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B 
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4 
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (E A E A) 
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Key: Em, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

.      Em                       G                C     D       Em                
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่  จิตข้าขอสรรเสริญ
            Em                     G               C     D       Em 
บนกางเขน  พระองค์ทรงไถ่บาปข้า จิตข้าขอสรรเสริญ
                        G                         Am                    C       D        G   B7
        * องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา   จิตข้าขอสรรเสริญ
                   Em                 G               C      D       Em
         ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน   จิตข้าขอสรรเสริญ

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --