Valley Outreach Church Main Sunday Service 21-Apr-2024

Generate Slides Download PDF

วันที่งดงาม

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

     G                Em7      Am7       D            Bm7       Em7           Am7
1.     เมื่อมีพระเจ้า      ชีวิตดูงดงาม   เพราะเราได้พบพาน  ความรัก
        Dsus       D
ของพระ....องค์
     G                 Em7         Am7        D         Bsus         Em7
2.      เมื่อมีพระองค์    เติมเต็มในหัวใจ   เราพร้อมที่จะก้าวไป
    Am7      Dsus         D       Gsus   G
ในวันที่งดงาม ....ของพระ..องค์
                             Cmaj7                          Bm7            D/E    Em7
*ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
Am7               D      G
ในพระองค์เรารับชี..วิตใหม่
                        Cmaj7                                    Bm7           D/E   Em7
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่   ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
Am7        Dsus    D        G
เราจะอยู่ในวัน            ที่งดงาม

Ending Note: --

ได้ยินเสียงของพระเจ้า I hear thy welcome voice

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  ข้อ 4 ไม่เอา

         D                                     Em            A    D
1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า  เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า
       D                     Bm                      Em      A           D 
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร  ด้วยโล  หิตจากกางเขน
        D                      G      D     Em       A
     * ขอพระองค์เมตตา    ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
        D                   Bm                         Em       A            D   
        ขอพระโลหิตจากกางเขน     ล้างบาป  ให้สิ้นกรรมเวร
         D                                                Em         A             D
2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป  พระองค์  ประทานเรี่ยวแรง
           D                  Bm                       Em       A            D        
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด  โปรดให้   สะอาดผ่องใส
              D                               Em    A      D
 3.  พระองค์สัญญาแน่นอน  แก่ผู้  จงรักภักดี
       D                 Bm                Em         A            D                                                                                                     
มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี  เพราะว่า  พระองค์คุ้มครอง 
          D                                 Em         A        D
4. ไชโยโลหิตประเสริฐ   ไชโย   ความรักล้ำเลิศ
     D                        Bm                           Em           A         D   
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์   เป็นฤทธิ์   และความสัจจา

Ending Note: --

พระคริสต์นำหน้า

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  ข้อ 4 ไม่เอา

    C                            F                C          Am            D7         G7
1. พระเยซูคริสต์  ทรงนำชีวิต  ให้ข้า  เดินทาง  ชอบธรรม  ใกล้ชิด
      C                              F          C             Am7              G7         C  C7
ข้าอยู่  ที่ใด  หรือทำ  อะไร  พระหัตถ์  พระองค์      ทรง   จูง    ข้าไป
                  C          G7            F          C                        Am            D7    G7
      * พระคริสต์นำหน้า  พระคริสต์นำหน้า  พระหัตถ์พระองค์    ทรงจูงมือข้า
                C        G7            F              C                         Am           G7       C
         เต็มใจเดินตาม  ด้วยความเปรมปรีดิ์  พระหัตถ์พระองค์   ทรง นำ  ทุกที
     C                                       F           C          Am            D7                           G7
2. บางคราว  ต้องผ่าน  ความทุกข์  มืดมัว  บางคราว  โศกเศร้า     บังเกิดความกลัว
        C                                F          C             Am7           G7       C  C7
บางคราว  ราบรื่น  ชื่นใจยินดี  พระหัตถ์  พระองค์    ทรง   นำ  ทุกที (*)
         C                F                     C       Am               D7      G7
     3. ข้าขอ  พระเจ้า  ทรงจูงมือไป  ไม่ว่า  จะนำ    สู่ตำ  บลใด
          C                                        F           C          Am7          G7       C  C7
     จะเกิด  ความทุกข์  หรือสุข  ก็ดี  พระหัตถ์  พระเจ้า    ทรง  นำ  ทุกที (*)
    C                                   F             C          Am                D7                  G7
4. ครั้นเสร็จ  การงาน  ต้องลา  จากโลก    จิตใจ  พ้นทุกข์  พ้นความเศร้าโศก
         C                      F                       C             Am7             G7         C  C7
เพราะข้า  จะได้  อยู่เมืองสวรรค์  กับองค์  พระคริสต์     เป็น   นิจ  นิรันดร์ (*)

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F  G  Em  Am Dm G C
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน   สอดคล้องในน้ำพระทัย 
           Fmaj7             G/F          Em7             Am     Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง    ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                         G/B                         Am                          Gm7                    C 
      2.  โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                        Fmaj7        G          Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ  อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก.. วันนี้และตลอดไป 
                        Fmaj7     G/F   Em              Am       Dm              G       Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน    สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
                Fmaj7    G/F   Em              A           Dm7             G                      C 
ข้าอยากจะรักพระองค์    ด้วยสิ้นสุดหัวใจ              ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

โปรดเถิดพระวิญญาณ

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:

    F               F/A                           Bb  C
โปรดเถิดพระวิญญาณ   เชิญเสด็จมา
           F             F/A                  Bb
โปรดเจิมข้าด้วยฤทธา ข้าปรารถนา
       Bb                  C/Bb
พระวิญญาณ ข้ารักพระองค์
       Am                  Dm
ทรงผูกพันยึดใจข้าไว้
    Gm                     G                C
ข้ารักพระองค์  มากขึ้นทุกวันเสมอ
                  F
**ข้าแสวงหาพระองค์
                Dm
พระเจ้าผู้ครอบครองชีวา
             Bb              Gm
นำข้าให้ชิดใกล้พระองค์
                   C
ทรงเติมเต็มข้าด้วยฤทธา
              Em7           A7
ที่ใดจะเหมือนที่แห่งนี้
            D           C            Dm
ที่ข้าได้พบพระพักตร์พระองค์
   Bb             C                          F
นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง
                   

Ending Note:  -- (ซ้ำ-3)นมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริง......

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A              E7                     A    D              E7                    A
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า   ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
D                 E7             C#7            F#m        D           E7             A
ยกนามพระองค์    ดั่งธงชัยในท้องนภา  ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Ending Note: --