Sila Church Main Cell Group 03-Mar-2024

Generate Slides Download PDF

พระเจ้าเป็นความรัก

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                               G
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
        D               A7            D
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
       G                               D   A7           C
พระเจ้าเป็นความรัก   พระเจ้าเป็นความรัก
      D                      G
เมื่อฉันจะนิทราในเวลาราตรี
     D                            A7
ฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิดา
        D          D7            G
ฉันรู้แน่พระองค์ทรงรักฉันทุกเวลา
              D         A7                 D
เพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์

Ending Note: --

บัญญัติรัก

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

D                Bm   Em             A     D               Bm   G                A
ยามเราอยู่ร่วมกัน   เราช่วยเหลือกัน   ทุกข์สุขปัญหาใด   จับมือกันก้าวไป
                  D       Bm  Em             A               D    Bm  G                 A
          * บัญญัติรักยิ่งใหญ่   ให้เรารักพระองค์  ด้วยสุดใจสุดจิต   สุดกำลังความคิด
                  D      Bm    G                A                        D     A
          บัญญัติรักพระเจ้า   ให้เรารักเพื่อนบ้าน   เหมือนรักตนเอง
D         Bm   Em               A     D      Bm   G                A
ถ้าเรารักกัน   นั้นแหล่ะคนทั้งปวง   จะรู้ว่าเรา   เป็นสาวกพระองค์

Ending Note: --

บ้านหลังนี้

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro:  G D Em  Bm  C  Bm Am  D  G
G                                    Bm                Em                   Bm
จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา
C                D                   Bm           Em               Am                         D
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน
G                               Bm                Em               Bm
อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์ ผู้ทรงนำพาพวกเรา
C                D                   Bm           Em         Am          D         G
และหากมีใครที่สิ้นหวัง และหากมีใครที่หลงทาง  ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์
       Cmaj7        Bm               Am                Bm              C                  D 
      *แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
                G          D            Em           Bm        C            Bm         Am           D
            **จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ  สุดตัวสุดใจกำลังที่มี
              G             D                 Em       Bm         C       Bm
            บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ เราจะรักษาดังดวงใจ
                   Am            D            G
            ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน
G                                    Bm                Em                   Bm
เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ จะเดินในทางพระองค์ 
C                D                    Bm                   Em                Am            D                     G
หากหนึ่งคำเป็นดังแสงเราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม   ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

Ending Note: --