Sila Church Main Sunday Service 09-Jun-2024

Generate Slides Download PDF

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note:  1,1,C,1,C,C,L,L,L

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note: --

มานี่เป็นเวลามนัสการ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note: C, C, 1, C, 1 , 1, C

Intro: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                         G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                        Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                        G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                                    Em D  G       D
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น       มา...
    G                                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
     G                                D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
       G                                    Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em                     A       
ผู้เลือกและรับพระองค์

Ending Note:  -- เข้า Chorus เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: C, 1, 2, C, 3, 2, C, C, L, L

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note:  -- Intro Dadd2 | Gmaj7 | Dadd2 | Gmaj7 x2

คำอธิษฐาน W501

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note:  มัทธิว 6:9-13เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย1, 1, C, B, Solo, C, B, C, L

Dadd2   | Gmaj7  |  Dadd2 | Gmaj7
     D                     F#m7                      Em7                            D/A        Asus A 
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้า สวรรค์  ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
      D                    F#m7                      Em7                A       D 
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน  ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง
                        G                            D 
        **ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ ท่ามกลางเรา
                       G                          D/F# 
        ให้พระ ทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
                      G                                     D       A/C#    Bm7 
        (*)ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร   ให้แผ่นดินโลกเป็น ไปอย่าง นั้น
                      Em7             Asus               D 
        ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์
                  G        Bm          Em7          Asus               D 
Bridge: อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
     G       Bm            Em7            Asus                D 
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
Instru: **

Ending Note:  -- เข้า Chorus

ข้ายกย่องพระองค์ (I Exalt Thee)

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: C, C, 1, C

D           G        A           D  F#m B#m
โอ้  องค์พระเจ้า  ของข้า  ทรงสูงสุดเหนือทั้ง  โล กา
             G         A       D     (A)
ธ  ทรงสูงเด่น  เหนือยิ่งกว่า  พระทั้งปวง (2)
            D        D/C#         Bm       Bm/A  G   A       D A(B)
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)
             E        E/D#         C#m     C#m/B  A   B       E  B
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)

Ending Note:  --
Gmaj7 F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์
Em A D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ
Gmaj7 F#m B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
Em A D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า