Valley Outreach Church Good Friday 28-Jun-2024

Generate Slides Download PDF

ก้าวต่อไป

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

        D                       A                     G            Em         A
หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มา เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไร
    G                     F#m                              Em                  A
วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจ         ฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์
                D                         A                               G                       Em     A
แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายดาย    มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เรา
      G                           F#m                        G                          A
พรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาว ทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกาย
                              D                    A                            Bm                     A             
            ** บากบั่นทำด้วยใจ สุดแรงกำลัง เพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ
             G               F#m               Em                     A
            ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป
                      D                  A                     Bm                       A
            จะรับใช้ด้วยใจ ทำตามพระองค์ ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่
            G                F#m          Em            A                   D
           เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย เพื่อจะรับรางวัลของเรา

Ending Note: --

อย่าลืมว่าพระเยซู

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G             Am       D7                              G         Em 
อย่าลืมว่าพระเยซู    ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ 
                Am     D7                         G
ในกิจการในชีวิต      พระสถิตอยู่กับเรา
                 Am       D7               G             Em 
ดังนั้นท่านจงยินดี      และมีรอยยิ้มประดับ 
               Am        D7                        G
อยู่ในดวงใจเสมอ      พระรักเธอและฉัน

Ending Note: --

เรานำเสียงการสรรเสริญ

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

D                                                    G                    D
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
D                                                  G    A7           D    D7
เรานำเสียงการสรรเสริญ   มายังวิหารของพระองค์
                 G              D                      Em    A7 D      A7  D    D7
  **   เราถวายคำโมทนา  เป็นเครื่องบูชา    แด่พระผู้เป็นเจ้า
              G          D     Bm         Em    A7         D
      เราถวายคำสดุดี  เป็นเครื่องบูชา  แด่พระองค์

Ending Note: --

เราจะร้องสรรเสริญพระนาม

Key: U, Tempo: 0, Time Signature:

A                                   Bm         E
เราจะร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์
                          C#m      F#m
ร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์
                  D                        E                A
เพราะพระองค์ประเสริฐ ล้ำเลิศกว่านามอื่นใด
     A                                   Bm       E
     เราจะร้องสรรเสริญ พระนามพระองค์
                               C#m      F#m
     ร้องสรรเสริญ พระนาม พระองค์ 
                      D                         E                  A
     เพราะพระองค์ประเสริฐ ล้ำเลิศกว่านามทั้งปวง

Ending Note: --

นมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

     A               F#m                         C#m
    เราบูชาพระนาม        พระเจ้าพระบิดา
 D               E                               A Amaj7 
เราบูชาพระนาม       พระเจ้า พระเยซู
 D                E7                          A
องค์พระวิญญาณ        เราสรรเสริญ
      F#m                 C#m  
อธิษฐาน    ขอบพระคุณ
         D               E7   
เป็นพยาน   นมัสการ
     A          F#m                                 C#m
    เรามานมัสการ        พระเจ้าด้วยดวงใจ
 D           Bm                            A  Amaj7
เรามานมัสการ        พระเจ้าด้วยวิญญาณ
 D           E7                     A
เรายกพระองค์        แสวงหา
              F#m         C#m          
ด้วยความรัก     ด้วยชีวิต
          D                    E7
สิ้นสุดจิต          สิ้นสุดใจ
                                    A
    พระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่ 
        F#m         Bm                  E7            A
ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา      ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา (2)

Ending Note: --

เวลานี้

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

      A                 F#m              D      E7                        A          A7
1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D     E7  C#m F#m   G                     E7  
   โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์     อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                    D                  E7        C#m     F#m
** แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
                  Bm                  E7            A       A7
    และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
            D          E7      C#m   F#m
   จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
                  D                     E         A
   เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
     A                F#m
2. ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง
      D      E7                       A            A7
อธิฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
                    D  E7  C#m F#m
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
   G                      E7
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

Ending Note: --

เรานมัสการ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

Int:
 G       D       Em                        C        G   Am               D
เราพึ่งพาพระองค์  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง  ที่ใจเราต้องการ
 G        D       Em                        C       G           Am        D         G
เราเชื่อในพระองค์  พระองค์บันดาลทุกสิ่ง  ที่เกินความเข้าใจ ของเรา
              G     D    Em                                C            G                        D
      *เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
              G     D     Em                                   Am        D                   G
        เรานมัสการ    องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่  และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

Ending Note: --