ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Translation)

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 06-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 20-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021