ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู

Key: E, Tempo: 95, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Eddie's version)

Emaj9         G#m7                    C#m7             G#m7
 ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู  ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์
              A                 G#m C#m               D       Bsus
 ขอบพระคุณเพราะพระองค์  ประทาน  พระเยซู  พระบุตร  (2)
                    G#m            C#m7             F#m             B              G#m
         ***  เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง   ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               C#m              D           B7            Emaj9
          เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดี เพื่อเรา  (2)   ขอบพระคุณ