ข้ารับการไถ่

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

D                    A7               D  
ข้ารับการไถ่  ด้วยพระโลหิต ข้ารับการไถ่     ข้ารู้แน่แก่ใจ
             G                D               F#                      Bm  
**ข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิต  หลุดจากบาปเป็นที่ทราบแก่ใจ
           Em7        A7                     D 
บาปของข้า ถูกยกแล้ว  สรรเสริญพระเจ้า