คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

D                        Bm             G          A7
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ  สันติสุขล้นจากจิตใจ
       D-F#m   Bm                      G         A7
เพราะชื่นชมในพระคุณ   พระองค์ทรงประทานแก่ข้า
       D                  D7                  G      Em
พระนามแสนเลิศประเสริฐ  ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
           D    F#m  Bm                     G A          D
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา   องค์พระเยซูคริสต์ของข้า