จงสงบ

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

Int:
                 C         Em                   Am       Dm7            G7
1.    จงสงบอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า   พระองค์สถิตกับเรา
      C        Em7    Am          Dm7               Gsus4
ก้มกราบต่อเบื้องพระบาท   ด้วยความยำเกรงพระองค์
      F        C              F                  C 
ในพระองค์ไร้ราคิน   เราจึงหลุดพ้นมลทิน
 F      G             C      Em7          Am       Dm7 Gsus4    C
    จงสงบอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า   พระองค์สถิต   กับเรา
                  C          Em       Am       Dm7            G7
         2.    จงสงบอยู่ต่อพระสิริพระเจ้า   ซึ่งสำแดงทั่วโลกา
            C           Em7     Am        Dm7     Gsus4
         สง่าเป็นองค์พระ     ราชา   ดุจแสงอรุโณทัย
             F                C            F                     C 
         พระนามเป็นที่ยำเกรง   สรรพสิ่งแซ่ซ้องเป็นเพลง
         F      G           C   Em7 Am    Dm7 Gsus4    C
        จงสงบอยู่ต่อพระสิริพระเจ้า   ซึ่งสำแดงทั่ว   โลกา
          C           Em             Am         Dm7                      G7
3. จงสงบต่อฤทธิ์เดชาของพระเจ้า   ซึ่งเคลื่อนท่ามกลางพวกเรา
    C          Em7 Am          Dm7         Gsus4
ลงมาเพื่อชำระวิญญาณ   และการบำบัดรักษา
      F                C            F                   C 
พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง   โดยความเชื่อนั้นเป็นจริง
F      G            C    Em7  Am        Dm7       Gsus4        C
จงสงบต่อฤทธิ์เดชาของพระเจ้า   ซึ่งเคลื่อนท่ามกลาง   พวกเรา