จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

C    Em       Am    C/G    
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
  F      C/E          Dm     G7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
C       Em    Am         C/G
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
F    C/E     G7 C
ฮาเลลู    ฮาเลลู  ยา
      C    Em  Am    C/G      F   C/E  Dm  G7
       *ฮา    เล     ลู     ยา        ฮา    เล    ลู    ยา     
       C    Em  Am    C/G      F   C/E  Dm  G7 C
        ฮา    เล     ลู     ยา        ฮาเลลู   ฮาเลลู   ยา