จงอธิษฐาน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

C                     Em
จงอธิษฐาน  ทูลต่อพระเจ้าทุกเวลา
               Fmaj7                Dm                            G
พระองค์จะฟัง  พระองค์จะตอบแก่ผู้เชื่อวางใจพระองค์
C                      Em
จงอธิษฐาน ไม่ว่าเผชิญต่อสิ่งใด
               Fmaj7                Dm         G            C
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงช่วยเราได้ พระองค์สถิตกับเรา
                            Fmaj7                             Em
                  **เมื่ออธิษฐาน   องค์พระบิดาจะทรงช่วยเรา
                    Dm7              G              C          C7
                  เมื่ออธิษฐาน พระองค์จะทรงรักษาเรา
                    Dm7                        G
                  เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                     Em                 Am
                เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                       Dm7                              G            C
               เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เทลงมา
             Am        Dm7                           G               C
              (ขอพระวิญญาณทรงเยียวยารักษาแผ่นดินไทย)