เชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: sila Church

A                           D         A    
1. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปของท่านหรือ 
   E                  A
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
                               D        A       E                  A
ท่านอยากมีชัยเหนือความชั่วร้ายนั้นหรือ   จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู
           A                  D            A            E        A
     *ฤทธิ์อำนาจมี  ในโลหิตพระคริสต์ อัศจรรย์   ฤทธิ์อนันต์
                    D            A           E                 A
     ฤทธิ์อำนาจมี   ในโลหิตพระคริสต์   อัศจรรย์   มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น
        A                        D        A    
2. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปกิเลสหรือ 
E                  A
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
                    D         A       E                A
จงสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า   จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู (*)     
                          D      A       E                A
3. ท่านอยากร้องเพลงสดุดีทุกวันหรือ  เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
                     D      A       E                   A
อยากปฏิบัติพระเยซูทุกวันหรือ จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู   (*)