นับพระพร

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: Cmaj7
Cmaj7                                         Dm 
1. แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด       
G7                                          C            C                                 Dm
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว  หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7                                                C   G7   C
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
            C                         Dm         G7                       C
          * นับพระพรของท่านดูทีละอัน นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
           F           F#dim     Em  Am               Dm                G7             C G   C
          นับพระพรนั้น      นับดูทีละอัน       นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
C                                                Dm   G7                                 C
2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย. แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                 Dm                      G7                                                C   G7   C
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้  แล้วพระเจ้าประทาน บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
           C                                           Dm                  G7                                C
       3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่  อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
      C                      Dm              G7                                                      C   G7   C
      จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน  ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)