พระเจ้าของข้า นั้นยิ่งใหญ่ Em

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: Em D C
      Em              D                      C             Em           D                  C
ในที่ลึกของแผ่นดิน เป็นของพระองค์  ณ ที่สูงของภูเขาอยู่ในฝีพระหัตถ์
        Em            D           C              Em           D       C 
และทะเลจะสรรเสริญพระองค์ ทั่วแผ่นดินนมัสการพระองค์
 D...              G                  D      Bm       Em                    F               Am                    D
     **พระเจ้าของข้านั้นยิ่งใหญ่ ข้าขอนมัสการ   พระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรสรรเสริญ
               G               D             Bm            Em                 C    
     พระเยซูของข้ายิ่งใหญ่ เป็นผู้เดียวที่ข้าเทิดทูน   ขอพระเกียรติ และพระสิริ 
         Am            D          Bm-Em        C          D        Em D  C (x2)
      ขอจงมีแด่พระองค์    พระเยซู      องค์จอมราชาของข้า
      Em         D               C                Em           D                  C
ข้าจึงมานมัสการต่อพระองค์ ก้มกราบลง คุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
            Em            D                C                    Em               D             C 
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญแด่พระองค์ว่า..