พระเจ้าของข้า นั้นยิ่งใหญ่ Em

Key: U, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Intro: Em D C
Em D C Em D C
1. ในที่ลึกของแผ่นดิน เป็นของพระองค์  ณ ที่สูงของภูเขาอยู่ในฝีพระหัตถ์
Em D     C  Em D C 
และทะเลจะสรรเสริญพระองค์ ทั่วแผ่นดินนมัสการพระองค์..
 D G D Bm Em
**พระเจ้าของข้านั้นยิ่งใหญ่ ข้าขอนมัสการ
F Am        D
พระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรสรรเสริญ
G     D Bm Em 
พระเยซูของข้ายิ่งใหญ่ เป็นผู้เดียวที่ข้าเทิดทูน
C Am D
ขอพระเกียรติ และพระสิริ ขอจงมีแด่พระองค์]
   Bm-Em    C           D      Em D  C (x2)
พระเยซู      องค์จอมราชาของข้า
      Em D C      Em D C 
2) ข้าจึงมานมัสการต่อพระองค์ ก้มกราบลง คุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
  Em    D C    Em     D C 
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญแด่พระองค์ว่า..