พระบิดาผู้ทรงเมตตา

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 3/4
Source: Sila Church

Intro:
                       C             C7          F                  C
        1.พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้ามาเฝ้าในพระนิเวศน์
                Em           Am                              Bb    G7
        ถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์ขององค์พระเจ้า
                  C                  C7                        F         Fm
        ด้วยวางใจในองค์ทรงฤทธิ์  ด้วยสิ้นสุดใจ ในชีวิต
                 Em  Am-Dm      G7   C   C7
        พระองค์ฟัง  ใน  ยามยากลำบาก
      F           Fm           Em     Am       Dm     G7                C         C7
*ข้าเชื่อในพระเจ้า    ข้าเชื่อวางใจ     ทุกสิ่งเป็นได้ โดยพระนามเกรียงไกร
      F         Fm            Em-Am               Dm     G7         C
ข้าเชื่อในพระเจ้า    ผู้ทรงฤทธิ์       สรร(ระ)เสริญพระเจ้า ยิ่งใหญ่


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 09-May-2021